EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfarwyddwr Addysg Newydd

Image of Lynette Lovell

Medi  23, 2021

Image of Lynette Lovell Mae cyn-bennaeth gyda phrofiad helaeth o fewn y sector ysgolion wedi cael ei phenodi fel y Cyfarwyddwr Addysg parhaol ar gyfer Cyngor Sir Powys.

Penodwyd Lynette Lovell mewn cyfarfod llawn o'r cyngor ar ddydd Iau (23 Medi).

Roedd Lynette wedi bod yn cyflawni rôl y Prif Swyddog Addysg yn flaenorol o fewn y Cyngor, gan arwain ar welliannau mewn ysgolion ac addysg yn y sir yn dilyn arolwg Estyn yn 2019.

Cadarnhawyd ei phenodiad yn dilyn proses gyfweld helaeth. Roedd hyn yn cynnwys panel llais y myfyrwyr, cynrychiolwyr penaethiaid, a Chynghorwyr Cyngor Powys.

Mae gan Lynette fwy na 34 o flynyddoedd o brofiad mewn addysg ac ysgolion. Dechreuodd ddysgu yn Ne Cymru ym 1987 cyn dychwelyd i Bowys i ddysgu yn Ysgol Gynradd Hafren yn Y Drenewydd. Fe'i penodwyd yn bennaeth yr ysgol honno ac ar ôl hynny ymgymerodd â swyddi Penaethiaid Dros Dro mewn ysgolion eraill ym Mhowys. Yn 2012 dechreuodd gweithio fel Swyddog Gwella Ysgolion gyda'r cyngor ac yna fel Prif Swyddog Addysg dros dro yn 2019.

Dywedodd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr: "Rwyf yn falch o gadarnhau'r penodiad hwn a fydd yn darparu fod strwythur rheoli parhaol a chadarn ar waith ar gyfer y gwasanaeth ysgolion ym Mhowys.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor. "Mae gan Lynette y profiad a'r sgiliau i arwain y gwasanaeth addysg ac rwyf yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y rôl."

Dywedodd y Cynghorydd Gwynfor Thomas, Cadeirydd y Cyngor: "Rwyf yn dymuno llongyfarch Lynette ar ei phenodiad. Mae ei hymroddiad i Bowys, a thuag at gefnogi ein hysgolion, i'w ganmol."

Wrth sôn am ei phenodiad, dywedodd Lynette: "Bydd yn fraint ac anrhydedd i mi fod yn Gyfarwyddwr Addysg i Bowys, gan arwain ein plant a'n pobl ifanc i ddyfodol llewyrchus."

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu