EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg allan ar gyfer Ymgynghoriad

Image of Transforming Education words and its branding

24 Medi 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi datgan fod cynllun, a allai siapio darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion led led Powys dros y ddegawd nesaf, allan ar gyfer ymgynghoriad.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn datblygu ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) ar gyfer 2022-2032.  Dogfen orfodol yw hon i sicrhau darpariaeth wedi'i chynllunio'n ofalus ar gyfer cynyddu cyfleoedd i fwy o blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog.

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru baratoi CSGA ar gyfer cyfnod o 10 mlynedd o dan Reoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019.

Heddiw (Dydd Gwener, 24 Medi) mae ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau ar CSGA drafft y cyngor wedi i'r cabinet roi cymeradwyaeth yn gynharach yr wythnos hon.

Bydd fersiwn ôl-ymgynghori o'r CSGA yn cael ei ystyried gan y Cabinet ym mis Ionawr 2022 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w ystyried a'i gymeradwyo.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Fis Rhagfyr diwethaf, cymeradwyodd y Cabinet Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg newydd i'r cyngor.  Roedd y strategaeth hon yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer cynyddu nifer y dysgwyr dwyieithog ym Mhowys.  Er mai un o'r nodau strategol yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol o addysg.

"Mae'r ddwy strategaeth hyn wedi darparu'r sail ar gyfer Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg newydd y cyngor dros 10 mlynedd

"Rydym am wella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws yr holl gyfnodau allweddol addysg a chynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog.  Rwy'n credu y bydd ein CSGA drafft yn ein rhoi ar ben y ffordd hon.

"Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda phenaethiaid ac aelodau o Fforwm Addysg Cyfrwng Cymraeg y Cyngor wrth i ni ddatblygu ein Cynllun CSGA drafft. Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn ceisio barn rhanddeiliaid addysg allweddol eraill fel y gallant lunio'r cynllun a helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ledled y sir.

"Mae'n bwysig ein bod yn ymgynghori ar ein CSGA drafft gan ein bod eisiau cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer y nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad CSGA, edrychwch ar: www.dweudeichdweudpowys.cymru/csga neu ffoniwch 01597 827284 i ofyn am fersiwn argraffedig.

I gael gwybod mwy am addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/ysgolion a chliciwch ar 'Taith at y Ddwy Iaith'.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu