EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i sicrhau bod busnesau'n gweithio i reoli trosglwyddiad COVID

Image of someone in a facemask and sanitising their hands

27 Medi 2021

Image of someone in a facemask and sanitising their handsMae Cyngor Sir Powys yn parhau i weithio gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), i gynnal hapwiriadau ac archwiliadau ar bob math o fusnesau, ym mhob maes, i sicrhau eu bod yn gweithio'n ddiogel ar ôl i Gymru i gyd symud i rybudd lefel 0 o'r 7fed Awst. Gall pob busnes ac adeilad agor, gan gynnwys clybiau nos.

Cysylltir â busnesau ym Mhowys i wirio bod mesurau ar waith i helpu i fynd i'r afael â, a pharhau i leihau'r risg a berir gan drosglwyddiad COVID-19. Os cewch alwad, mae'n bwysig gweithredu arno.

Rydym hefyd yn parhau i weithio ochr yn ochr ag awdurdodau iechyd cyhoeddus lleol i gefnogi'r ddealltwriaeth o unrhyw batrymau mewn achosion coronafeirws a gadarnhawyd yn yr ardal.

Yn ystod y gwiriadau rydym yn darparu cyngor ac arweiniad i reoli risg a diogelu gweithwyr, cwsmeriaid ac ymwelwyr ond lle nad yw rhai busnesau yn rheoli hyn, byddwn yn gweithredu ar unwaith. Gall hyn amrywio o ddarparu cyngor penodol, cyhoeddi hysbysiadau gorfodi, atal rhai arferion gwaith nes eu bod yn ddiogel a, lle mae busnesau'n methu â chydymffurfio, gallai hyn arwain at erlyniad.

Mae gweithio i reoli trosglwyddiad COVID yn golygu bod angen i fusnesau gynnal asesiad risg i ddeall y mesurau y gallai fod eu hangen arnynt i ddiogelu gweithwyr ac eraill rhag coronafeirws. I gael rhagor o wybodaeth am sut i reoli'r risg o goronafirws mewn gwahanol sectorau busnes, darllenwch ganllaw'r llywodraeth.

Dywedodd y Cyng. Beverly Baynham, Aelod o'r Cabinet dros Iechyd yr Amgylchedd: "Wrth i gyfyngiadau coronafeirws barhau i gael eu hadolygu, mae'r ddyletswydd gyfreithiol i fusnesau ddilyn y cyngor i atal lledaeniad COVID-19 yn parhau.

"Rydym yn siarad â busnesau lleol ac yn ymweld ac archwilio safleoedd yn eich ardal ac o gwmpas i ddeall sut y maent yn rheoli risgiau yn unol â'u gweithgaredd busnes penodol.

"Mae angen i reoli'r risg o ledaenu coronafeirws yn y gweithle fod yn flaenoriaeth i bob busnes ym Mhowys, mae'n ddyletswydd gyfreithiol i fusnesau diogelu eu gweithwyr ac eraill rhag niwed ac mae hyn yn cynnwys cymryd camau rhesymol i reoli'r risg a diogelu pobl rhag coronafeirws. Mae hyn yn golygu gwneud addasiadau busnes i atal lledaenu COVID-19 yn y gweithle. Rydym yn cynghori cyflogwyr i weithio gyda'u gweithwyr wrth weithredu newidiadau, er mwyn helpu i gynyddu hyder gyda gweithwyr, cwsmeriaid a'r gymuned leol. "

Mae arolygwyr HSE ac awdurdodau lleol yn dod o hyd i rai materion cyffredin ar draws ystod o feysydd sy'n cynnwys hylendid gwael ac yn methu â chyflwyno trefn lanhau ddigonol yn enwedig ar adegau prysur o'r dydd.

Mae pob busnes mewn cwmpas ar gyfer hapwiriadau sy'n golygu y gall busnesau o unrhyw faint, mewn unrhyw sector gael gwiriad dirybudd i sicrhau eu bod yn gweithio'n ddiogel i reoli'r risg o ledaenu COVID.

"Trwy sicrhau bod gan fusnesau fesurau ar waith i reoli'r risgiau, gallwn fod o fudd i iechyd y gymuned leol yn ogystal â chefnogi economi leol a chenedlaethol y DU." ychwanegodd y Cynghorydd Baynham.

Am y wybodaeth ddiweddaraf a'r canllawiau busnes mwy diogel, gweler Coronavirus (COVID-19) | Topic | GOV.WALE

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu