EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i gau ysgol

Image of Transforming Education words and its branding

28 Medi 2021

Image of Transforming Education words and its branding Bydd hysbysiad statudol yn cynnig cau ysgol gynradd fach yng nghanol Powys yn cael ei gyhoeddi ddechrau mis nesaf (Hydref), dywedodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu darpariaeth cynradd y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac yn cynnig cau Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydieithon ar 31 Awst 2022.

Cafwyd saith wythnos o ymgynghori ar y cynnig rhwng Ebrill a Mehefin 2021.

Heddiw (dydd Mawrth 28 Medi) rhoddodd y Cabinet ei sêl bendith i gyhoeddi hysbysiad statudol yn ffurfiol yn cynnig cau'r ysgol ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad ymgynghori.

Bydd y cyngor yn cyhoeddi'r hysbysiad statudol yn fuan a bydd yna 'gyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod i'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig i anfon eu gwrthwynebiadau i'r cyngor, a bydd y Cabinet wedyn yn ystyried adroddiad arall gyda chrynodeb o unrhyw wrthwynebiadau er mwyn dod â'r broses i ben.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Hoffem ddiolch yn fawr i bawb am eu sylwadau ar yr ymgynghoriad hwn.

"Ar ôl pwyso a mesur yr holl atebion, mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau gyda'r cynnig a chyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol i gau Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydieithon.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid y profiadau i ddysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn wireddu hyn trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae hon yn strategaeth uchelgeisiol a chyffrous ac yn ein barn ni bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr.   Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau rhoi'r strategaeth ar waith, bydd penderfyniadau anodd yn ein wynebu wrth i ni fynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys gan gynnwys nifer fawr o ysgolion bach yn y sir, gostyngiad yn nifer y disgyblion a nifer fawr o lefydd gwag.

"Nid ar chwarae bach y daethom i'r penderfyniad hwn.  Nid yn unig y mae wedi cael ei herio'n drwyadl gan uwch-arweinwyr o fewn y cyngor ar bob cam,  ond rydym wedi sicrhau mai buddiannau gorau dysgwyr yr ysgol hon sydd bwysicaf wrth wneud y penderfyniad hwn".

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu