EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arddangosfa Tim yn codi dros £2k ar gyfer elusennau canser

Tim at Art Exhibition

1 Hydref 2021

Tim at Art Exhibition Mae artist a chlaf canser o'r Trallwng a welodd ei freuddwyd o gael arddangosfa yn cael ei gwireddu'r mis diwethaf wedi codi dros £2k ar gyfer dwy elusen ganser - Cymorth Canser Macmillan a Chanolfan Lingen Davies lle mae'n derbyn cemotherapi pob pythefnos.

Derbyniodd Tim Platt 59 mlwydd oed, ddiagnosis o ganser y coluddyn a lymffoma ym mis Hydref 2016 a daeth i gysylltiad gyda'r rhaglen Gwella'r Daith Canser (ICJ) ym Mhowys y llynedd i rannu ei stori. Mae'r rhaglen - partneriaeth tair ffordd rhwng Macmillan, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - yn gweithio i gydlynu gwasanaethau yn well yn lleol ac i sicrhau fod pobl sy'n derbyn diagnosis canser yn cael cynnig yr help a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt trwy'r hyn a elwir yn asesiad anghenion holistig.

Siaradodd Tim wedi hynny mewn lansiad rhithiol ar gyfer y rhaglen ym mis Medi gan esbonio sut yr oedd ei hoffter o gelf wedi helpu eich les a sut y byddai wrth ei fodd yn trefnu arddangosfa o waith ei fywyd.

Cafodd ei ddymuniad ei wireddu diolch i ymdrechion aelodau'r rhaglen gan gynnwys y Cynghorydd Myfanwy Alexander, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Oedolion yng Nghyngor Sir Powys a ddaeth i gysylltiad gyda'r Parc Cerfluniaeth a Chanolfan Gelfyddydol Cymru a leolir yng Nghaersws. Dyma lle cynhaliwyd arddangosfa Tim wedi hynny yn ystod mis Gorffennaf eleni. Gwerthoedd Tim gyfran fawr o'i waith i godi arian ar gyfer y ddwy elusen a chafodd dros £2k ei godi. Rhoddodd Tim ganran o'r elw at y Ganolfan Gelfyddydol hefyd. Dywedodd Tim:

"Gyda help rhaglen ICJ Macmillan, rwyf wedi gallu gwireddu uchelgais gydol oes i arddangos fy nghelf. Rhaid i mi fynegi diolch i Ganolfan Gelfyddydol Canolbarth Cymru a gytunodd i gynnal yr arddangosfa o'm gwaith a'r bobl a ddaeth i'm cefnogi a gweld sut y gall celf adrodd stori. Gwerthais nifer o'm darnau a gododd gronfeydd i gefnogi Cymorth Canser Macmillan a Chanolfan Lingen Davies yn Ysbyty Brenhinol Yr Amwythig. Dyma lle'r wyf yn cael fy nghemotherapi pob pythefnos."

Dywedodd Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau ar gyfer Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: "Mae stori Tim yn un sy'n crynhoi ein hethos - gwneud beth bynnag mae'n ei gymryd i helpu pobl i fyw eu bywydau cyn llawned ag y gallant a chyflawni pethau sydd o bwys iddynt. Cafodd breuddwyd Tim o gael arddangosfa ei gwireddu diolch i nifer o gyfrannwyr yn y rhaglen ICJ ac rydym yn diolch i Tim am ei ymdrechion codi arian rhagorol sydd wedi gweld ein helusen yn derbyn dros £700."

I unrhyw un sy'n dymuno dod i gysylltiad, mae Llinell Gymorth Macmillan ar agor saith niwrnod yr wythnos rhwng 8am-8pm ar 0808 808 00 00 neu edrychwch ar macmillan.org.uk.

Dywedodd Helen Knight, Rheolwr Datblygu ar gyfer Cronfa Canser Lingen Davies, fod yr arddangosfa yn uchafbwynt gwych i waith Tim dros y blynyddoedd.

"Rydym mor falch fod Tim wedi gallu cyflawni uchelgais oes i lwyfannau arddangosfa ei hunan. Mae'n dipyn o gamp i allu cydweithio a threfnu hyn yn ystod Covid ac yntau wedi bod yn mynd trwy driniaeth hefyd.

"Ar ran pawb yma yn yr elusen, hoffem ddweud diolch anferthol i Tim a phawb sydd wedi ei gefnogi. Bydd yr arian a godwyd yn mynd yn ôl yn uniongyrchol at helpu cleifion eraill fel Tim wrth iddynt fynd trwy eu triniaeth canser yng Nghanolfan Canser Lingen Davies."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu