EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sicrhau arian ar gyfer mwy o gynlluniau teithio llesol

Image of a cycle path sign

4 Hydref 2021

Image of a cycle path signMae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau mwy o arian gan Lywodraeth Cymru i ehangu a gwella'r llwybrau teithio llesol yn y sir.

Trwy ymrwymo i wella cyfleusterau i drigolion sydd am wneud teithiau byr ar droed neu ar feic, mae'r cyngor wedi bod yn gweithio â chymunedau i greu llwybrau teithio llesol ar draws Powys.  Trwy waith ymgysylltu ac ymgynghori, llwyddwyd i adnabod llwybrau teithio llesol y gellid eu gwella neu'u cyflwyno a'u hychwanegu at fapiau rhwydwaith teithio llesol.

Bydd y grant diweddaraf gan Lywodraeth Cymru'n cefnogi'r cynlluniau canlynol sydd wedi'u cynnwys yn y mapiau o lwybrau'r sir:

  • Llwybr teithio llesol newydd yn Nhreowen, Y Drenewydd -bydd y palmant ar ochr ogleddol Heol Treowen o Ffordd Dolfor i Ysgol Gynradd Treowen yn cael ei ledu er mwyn gwneud lle i feicwyr a cherddwyr.  Bydd hyn yn gwella wyneb y llwybr presennol a gwella diogelwch i bawb, yn arbennig teuluoedd a disgyblion sy'n mynd i'r ysgol ac adref.
  • Gwella'r llwybr teithio llesol yng Nghwm Elan -gwella'r llwybr i feicwyr, gan gynnwys lledu'r bont a mannau croesi mwy diogel i gerddwyr a beicwyr ar y llwybr presennol rhwng Cwmdauddwr a phentref Elan.
  • Astudiaeth ddiogelwch yn Llanllwchaearn - cynhelir astudiaeth ddiogelwch ar hyd  llwybr glan yr afon o'r Drenewydd i Lanllwchaearn, gyda'r nod o fynd i'r afael â phryderon am ddiogelwch yn yr ardal i gerddwyr a seiclwyr sydd ar eu pen eu hunain neu'n agored i niwed.
  • Hyrwyddo teithio llesol yn ardaloedd Y Drenewydd a Llandrindod -bydd astudiaeth a gwaith hyrwyddo'n cael ei wneud i greu mapiau o'r ardaloedd, hyrwyddo ymwybyddiaeth ac annog mwy o bobl i fanteisio ar deithio llesol.

"Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru'n genedl sy'n cerdded a seiclo", esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd.

"Yn y bôn, mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud ein gorau glas i'w wneud yn bosibl i ni wneud teithiau byr megis mynd i'r gwaith, ysgol neu siopau lleol trwy gerdded neu seiclo.

"Rydym wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau'r arian hwn gan Lywodraeth Cymru.  Byddwn yn gallu cadw'r momentwm i fynd a dechrau ar y cam nesaf o brosiectau teithio llesol a fydd yn gwella diogelwch ar y ffyrdd, i gerddwyr a seiclwyr."

Byddwn yn rhyddhau gwybodaeth a dyddiadau cychwyn ar y gwaith yn fuan iawn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu