EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Allech chi agor eich cartref i blentyn maeth?

Image of Emma and Caroline with a door

5 Hydref 2021

Image of Emma and Caroline with a doorDadorchuddiwyd nifer o ddrysau ffrynt maint go iawn y tu allan i'r Senedd heddiw wrth i Faethu Cymru wahodd y cyhoedd i ystyried agor eu cartrefi i dderbyn plant sydd angen gofal a chymorth. Maethu Cymru yw'r rhwydwaith newydd o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, a ddaethant at ei gilydd i gael effaith gadarnhaol ar ddyfodol plant a phobl ifanc.

Mae Cyngor Sir Powys am gynyddu nifer y gofalwyr maeth lleol i helpu i gadw plant yn eu hardaloedd eu hunain, fel y gallan nhw barhau i fyw mewn cymunedau sy'n gyfarwydd iddyn nhw.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant, "Mae gofalwyr maeth ym Mhowys wedi dweud wrthyf droeon pa mor werthfawr y gall y profiad o ofalu am blentyn fod. Rwy'n annog unrhyw un sy'n gallu i agor eu cartrefi fel bod y plant hynny sydd angen ein help yn gallu cael plentyndod hapusach a thyfu i fod y bobl maen nhw am fod. Drwy faethu gyda'ch awdurdod lleol mae perthnasau lleol pwysig, sy'n helpu plant i ffynnu, yn gallu parhau."

Mae dadorchuddio drysau ffrynt maint go iawn heddiw yn cynrychioli'r 22 Awdurdod Lleol a'r nod cenedlaethol cyfunol o gydweithio i helpu i greu dyfodol gwell i blant yng Nghymru.

Meddai Emma a Dan, Gofalwyr maeth ym Mhowys, "Dechreuon ni faethu drwy asiantaeth ond symudon ni i faethu trwy Awdurdod Lleol ychydig o flynyddoedd yn ôl. Ein bwriad oedd canolbwyntio ein hymdrechion ar weithio i wasanaeth, yn hytrach na busnes - dyna sut oedd ein hasiantaeth yn dechrau teimlo i ni.

"Roedd yn bwysig i ni gael ymdeimlad cryfach o gydberthynas, gan weithio ochr yn ochr â'n hawdurdod lleol ein hunain yn ein cymuned ein hunain.

"Yn ein rôl fel gofalwyr maeth, rydym wedi gweld drosom ein hunain pa mor bwysig yw hi i bobl ifanc sy'n derbyn gofal aros yn agos at eu cartrefi, eu hysgolion a'u rhwydweithiau cymdeithasol. Mae angen gofalwyr maeth ar Awdurdodau Lleol i gyflawni hyn. Felly ein gobaith oedd bod yn rhan o'r ateb hwnnw, i fod yn rhan o dîm a gwasanaeth ehangach sy'n meithrin ymdeimlad o deulu a chymuned.

"Ar ôl deng mlynedd fel gofalwyr maeth mae ein hymrwymiad mor gryf ag erioed, rydym yn parhau i fod yn eiriolwyr brwd dros blant a phobl ifanc. Bob dydd fe gawn ein hannog a'n hysgogi mewn ffyrdd newydd ac mae'r plant yn rhoi cymaint o foddhad i ni."

Mae Maethu Cymru'n annog mwy o bobl fel Emma a Dan i agor eu cartrefi i helpu i greu dyfodol gwell i blant lleol mewn angen.

Mae'r digwyddiad heddiw yn dilyn lansiad diweddar ymgyrch ehangach Maethu Cymru gyda'r nod o gael effaith genedlaethol sylweddol ar fywydau pobl ifanc yng Nghymru.

I gael gwybod mwy am faethu gydag Awdurdodau Lleol ym Mhowys, ewch i: powys.fosterwales.gov.wales neu ffoniwch 0800 22 30 627 i gael rhagor o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu