EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dechrau gweithio ar brosiect band eang cymunedol yn Llanafan Fawr a Llanwrthwl

Fibre broadband cable

5 Hydref 2021

Fibre broadband cableMae gwaith wedi dechrau ar gynllun band eang cymunedol sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Sir Powys yn dilyn cadarnhau cais am nawdd.

Mae Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru'n talu am y prosiect yn Llanafan Fawr a Llanwrthwl, trwy Gynllun Talebau Gigabit y DU, gyda'r gwaith yn cael ei wneud gan y contractwyr Broadway Partners.

Mae'r gwaith arolygu eisoes wedi dechrau a rhagwelir y bydd y gwaith o gysylltu'r ffeibr i adeiladau'n dechrau nes ymlaen yn y flwyddyn fel rhan o dros £250,000 o fuddsoddiad yn yr ardal gan gysylltu dros 150 o eiddo.

Sefydlwyd Cynllun Band Eang Cymuned Llanafan Fawr a Llanwrthwl dair blynedd yn ôl gyda'r nod o gyflwyno band eang cyflym iawn i'r ardal. Erbyn hyn mae'n cael ei arwain gan grŵp llywio sy'n cynnwys cynrychiolwyr o gymunedau Llanafan Fawr a Llanwrthwl, Cynghorydd yr ardal, y Cynghorydd David Price a swyddog band eang cymunedol y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio gyda chyfrifoldeb dros Lywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Mae'r grŵp cymunedol  sydd wedi gyrru'r prosiect hwn, ynghyd â'r Cynghorydd Price, i'w canmol am eu hymdrechion i sicrhau gwell cysylltedd i drigolion a busnesau.  Mae wedi bod yn daith hir iddynt ond fe ddylai sicrhau buddion mawr pan fydd wedi'i gwblhau gan baratoi'r ffordd ar gyfer prosiectau tebyg ar draws y sir."

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar Adfywio Economaidd, Cynllunio a Thai: "Rwy wrth fy modd i ni allu helpu'r Cynghorydd David Price a chymuned Llanafan Fawr a Llanwrthwl i wireddu eu cynllun band eang.

"Mae'n hanfodol ein bod yn cael yr un tegwch o ran gwasanaethau digidol a bod busnesau a chymunedau Powys yn cael yr un cyfle â phawb arall yn ardaloedd mwy trefol y DU.  Byddem yn annog cymunedau eraill sydd â phroblemau cysylltedd i gysylltu i weld sut y gallan nhw ddilyn ôl-troed eraill, trwy sefydlu prosiectau tebyg yn eu hardaloedd hefyd."

Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi Cynllun Band Eang Cymuned Llanafan Fawr a Llanwrthwl fel rhan o'i brosiect Powys Ddigidol sy'n ceisio helpu busnesau a chymunedau i gysylltu â phawb.  Mae hefyd yn rhan o'i Raglen Drawsnewid i wireddu dyheadau yn ei gynllun gwella corfforaethol Gweledigaeth 2025.

Ymysg y cymunedau eraill sy'n ceisio gweld canlyniadau tebyg mae Aberedw a Glasgwm, a Dwyriw a Manafon.

Os ydych am gael help i sefydlu eich cynllun band eang cymunedol eich hun ym Mhowys, neu i ymuno â chynllun presennol, cysylltwch â Reece Simmons, swyddog band eang cymunedol y cyngor o fewn y Tîm Adfywio: broadband@powys.gov.uk. Ceir gwybodaeth bellach ar wella eich cysylltiad band eang, gan gynnwys grantiau a chymorth, ar wefan y cyngor: https://cy.powys.gov.uk/article/10259/Band-Eang---Galluogi-Powys-Ddigidol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu