EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet i ystyried adroddiad gwrthwynebu Ysgol Bro Hyddgen

Image of Transforming Education words and its branding

6 Hydref 2021

Image of Transforming Education words and its branding Fe allai gynlluniau i newid categori iaith ysgol pob oed cyntaf y sir yn raddol gael eu gwireddu os caiff yr argymhelliad ei gymeradwyo gan y Cabinet yn hwyrach y mis hwn.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth fel y daw'n lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ar hyn o bryd, mae'n ysgol dwy ffrwd sy'n darparu addysg cyfrwng Saesneg a Chymraeg i ddisgyblion pedair i ddeunaw oed.

Byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn gan ddechrau gyda'r dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022.  Ni fyddai'n effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol.  Byddai'r disgyblion sy'n derbyn eu haddysg drwy'r Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn gallu parhau i wneud hynny nes iddyn nhw adael yr ysgol.

Byddai cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu ochr yn ochr â'r newid yng nghategori iaith yr ysgol, gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer addysg drochi sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn siroedd eraill.

Yn gynharach eleni, rhoddodd y Cabinet sêl bendith i gyhoeddi'n ffurfiol hysbysiad statudol yn cynnig y newid.  Cyhoeddwyd hwn ym mis Mehefin. Yn ystod y cyfnod rhybudd statudol, derbyniwyd 258 o wrthwynebiadau.

Ar ddydd Mawrth, 12 Hydref, bydd y Cabinet yn derbyn ac yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu a gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo'r cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Byddai symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm iaith yn ein helpu i gyflawni nodau ac amcanion ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.

"Byddai hefyd yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddai hyn yn ei dro'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

"Mae'n bwysig bod y Cabinet yn clywed barn y sawl sydd wedi gwrthwynebu'r cynnig a bydd y rhain yn cael eu hystyried yn ofalus cyn y bydd unrhyw benderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg   

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu