EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Paid anghofio dy bas bws i'r ysgol

Image of the new school bus pass being used

7 Hydref 2021

Image of the new school bus pass being usedAr ôl cyflwyno'r pasys bws newydd i'r ysgol ar ddechrau tymor yr Hydref 2021, dyma atgoffa dysgwyr i ddod â'u pasys bws gyda nhw i'r ysgol bob dydd.

Cyflwynwyd y pasys newydd er mwyn gwella diogelwch myfyrwyr a sicrhau bod y gwasanaeth cludiant o'r cartref i'r ysgol yn rhedeg mor effeithiol â phosibl.  Mae angen i fyfyrwyr sganio eu pasys wrth fynd ar y bws yn y bore a disgyn o'r bws ar ddiwedd y dydd.  Fel gyda phob system newydd, mae bob amser cyfnod o ymgyfarwyddo ac rydym yn caniatau rhywfaint o amser i hyn.  Ond ar ôl hanner tymor mis Hydref, bydd disgwyl i bob myfyriwr gofio'i bas (neu o leiaf y côd) bob dydd.

Trwy sganio codau QR y pas bob tro y bydd myfyriwr yn defnyddio'r bws, gallwn greu rhestr gywir o deithwyr y gallwn ei defnyddio os bydd argyfwng.  Trwy adnabod pa fyfyrwyr sy'n teithio ar ba gerbydau ar unrhyw adeg, mae'n golygu y gallwn gydymffurfio â gofynion Tracio, Olrhain a Diogelu.

Ynghyd â diogelwch myfyrwyr a gyrwyr, un o fuddion ychwanegol y pasys bws newydd yw gallu monitro'r defnydd o gerbydau.  Lle'n bosibl, byddwn yn gallu gwella cerbydau a sicrhau bod y gwasanaeth yn rhedeg yn effeithiol a gwneud arbedion i'r trethdalwr lle'n bosibl.

Yn ôl y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Cabinet ar faterion Trafnidiaeth: "Powys sydd â'r gwasanaeth cludiant ysgol drutaf yng Nghymru."

"Ers cyflwyno'r pas bws newydd, mae'r uned cludiant i'r ysgol wedi dosbarthu dros 6,000 o basys i fyfyrwyr Powys.  Rydym yn deall y gall fod yn anodd addasu i unrhyw newidiadau, ond rydym am ddiolch i ysgolion, cwmniau cludiant, rhieni a myfyrwyr am eu cefnogaeth wrth groesawu a defnyddio'r pasys newydd hyn ar fyr rybudd."

"Fel arfer, diogelwch ein myfyrwyr sydd bwysicaf, ac rydym yn hapus gyda pha mor dda mae'r system newydd yn gweithio a'r buddion a ddaw o hyn maes o law."

Os nad yw myfyriwr wedi derbyn pas hyd yma, a'ch bod chi'n credu y dylai gael un, cysylltwch â'r uned gludiant (transport.applications@powys.gov.uk) gydag enw a dyddiad geni'r dysgwr er mwyn gallu gwneud ymholiadau ac anfon cerdyn os oes ganddynt hawl iddo.  Cofiwch, ni fydd unrhyw fyfyriwr sydd heb hawl i gludiant yn gallu teithio ar ôl hanner tymor.  Bydd rhaid i rieni wneud trefniadau eraill.

Am ragor o wybodaeth ar y pas bws newydd i'r ysgol, ewch i: https://en.powys.gov.uk/schoolbuspass

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu