EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diweddariad am y Cynllun Parhad Busnes

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

8 Hydref 2021

Image of generic Welsh covid-19 news graphic Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd yn camu i lawr ei gynllun parhad busnes yn rhannol mewn ymateb i sefyllfa sy'n gwella o ran y Coronafeirws yn y sir.

Rhoddodd y Cyngor Sir ei Gynllun Parhad Busnes gwreiddiol mewn grym 18 mis yn ôl i ymateb i'r pandemig byd eang gan ganiatau i wasanaethau canolbwyntio ar weithgareddau COVID-19 a chamu i lawr meysydd eraill nad oedd yn hanfodol i'r busnes. 

Bu gwasanaethau'n gweithredu o dan y mandad busnes hanfodol tan ddechrau mis Mai pan ddychwelodd meysydd ac eithrio gwasanaethau cymdeithasol, gwarchod y cyhoedd ac Adnoddau Dynol i fusnes fel arfer wrth i Gymru ostwng lefel ei statws rhybudd. 

Fodd bynnag, ailgyflwynwyd y cynllun parhad ddiwedd Awst pan welodd y Sir cynnydd sylweddol mewn achosion Covid-19 yn enwedig ymhlith pobl ifanc wrth i don newydd o'r feirws effeithio'r wlad.  Ar yr un pryd, roedd yr effaith o ddelio gyda Covid dros y 18 mis diwethaf ar staff, darparwyr gwasanaethau a'r rhai sydd angen cymorth gan Wasanaethau Cymdeithasol yn arbennig o ddwys, gan olygu y bu'n rhaid adleoli staff o wasanaethau eraill. 

Heddiw (dydd Iau), penderfynodd cyfarfod o grŵp cydlynu strategol y Cyngor y byddai'r holl wasanaethau ac eithrio gwasanaethau cymdeithasol - gwasanaethau oedolion a phlant, Adnoddau Dynol a Thai yn dychwelyd i fusnes fel arfer o heddiw ymlaen.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Dr Caroline Turner: "Mae dirymu'r Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau am yr eildro yn gam pwysig ac mae'n adlewyrchu'r sefyllfa sy'n gwella ym Mhowys.  Mae'n ymddangos bod y sir wedi mynd heibio'r uchafbwynt diweddar ac yn ystod y dyddiau diwethaf cafwyd y gyfradd isaf o achosion yng Nghymru.

"Byddwn yn cadw'r cynllun yn ei le ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, Adnoddau Dynol a Thai oherwydd y pwysau parhaus ar y meysydd hyn.

"Mae codi'r cynllun yn gadarnaol ond nid yw'n golygu y byddwn yn dychwelyd i ffyrdd o weithio cyn-covid.  Bydd hi'n ofynnol i staff sydd wedi'u lleoli mewn swyddfeydd i barhau i weithio o gartref lle bo hynny'n bosibl, efallai bydd ffocws a lleoliad eu gwaith yn newid ond ni fydd y gweithdrefnau gweithredu.

"Rydym yn gwneud cynnydd da gyda chynlluniau ar gyfer ffyrdd newydd o weithio, ond mae'n amlwg y bydd busnes fel arfer yn wahanol iawn mewn byd ar ôl Covid.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor, "Er ei fod yn ymddangos ein bod wedi pasio'r uchafbwynt diweddaraf, rydym yn gwybod nad yw Covid wedi diflannu.  Byddwn yn parhau i fod yn wyliadwrus ac rydym yn barod i fynd i'r afael ag unrhyw achosion newydd, boed hynny mewn lleoliadau penodol neu yn y gymuned.

"Bydd camu'r Cynllun Parhad Busnes Corfforaethol i lawr yn garreg filltir bwysig a rhywbeth i'w croesawu ond mae'n rhaid i ni barhau i fod yn ofalus" ychwanegodd.   

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu