HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Strydoedd Powys i barhau'n olau

Image of a street light

13 Hydref 2021

Image of a street lightMae Cyngor Sir Powys yn cadarnhau nad oes unrhyw fwriad ar hyn o bryd i ddiffodd nifer fawr o oleuadau stryd y sir.

Yn dilyn cyfarfod diweddar o'r pwyllgor craffu cyllid, cafwyd trafodaeth eang ar arbedion effeithlonrwydd yn y dyfodol.  Tynnwyd sylw at arbedion trwy oleuadau stryd, ond mae'r cyngor yn glir y daw'r arbedion hyn trwy ddefnyddio atebion newydd, ynni isel.

"Nid yw darparu goleuadau stryd yn ddyletswydd statudol i awdurdodau lleol ond mae Cyngor Sir Powys yn gwerthfawrogi ei fod yn wasanaeth hanfodol i drigolion a chymunedau ac yn hynny o beth, wedi ymrwymo i ail-greu'r gwasanaeth," esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd.

Bydd y gwaith hwn ar draws y sir yn cynnwys adolygu'r holl oleuadau stryd i asesu eu ffactorau cymdeithasol, amgylcheddol a diogelwch a fydd wedyn yn penderfynu a fydd y goleuadau'n cael eu troi ymlaen am ran o'r noson, goleuadau gwan am ran o'r noson, neu mewn rhai achosion eu tynnu'n llwyr.  Rydym yn rhagweld y bydd rhai goleuadau sydd wedi'u diffodd ar hyn o bryd yn cael eu troi ymlaen eto mewn rhai ardaloedd o flaenoriaeth, ond efallai bydd rhai'n cael eu symud os nad oes eu hangen.

Mae'r gwaith yn cynnwys ymrwymiad at fuddsoddiad cyfalaf pellach trwy uwchraddio hen seilwaith megis gosod colofnau ac arwyddion newydd, a thorri ffosydd a gosod ceblau newydd.  Bydd hyn yn golygu bod y goleuadau'n para'n hirach a'u gwneud yn fwy fforddiadwy i'w rhedeg a'u cynnal a chadw.

Dywedodd y Cynghorydd Hulme: "Mae'r gwasanaeth goleuadau strydoedd yn cael ei ailwampio gan ymgynghori'n llawn â'r cynghorau tref a chymuned wrth i ni symud i bob ardal yn ei dro.

"Yn ogystal â gwneud y gwasanaeth yn fwy effeithlon o ran costau ynni isel, bydd y newidiadau hyn hefyd yn lleihau ein ôl-troed carbon yn sylweddol ac yn gwella ein heffaith amgylcheddol a chymdeithasol a hybu diogelwch a lles y cyhoedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu