EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet yn cymeradwyo newid yn y ddarpariaeth iaith ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen

Image of Transforming Education words and its branding

13 Hydref 2021

Image of Transforming Education words and its branding Mae gynlluniau i newid categori iaith ysgol pob oed cyntaf y sir yn raddol wedi cael ei gymeradwyo gan y Cabinet.

Bydd ddarpariaeth iaith yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn newid fel y daw'n lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ar hyn o bryd, mae'n ysgol dwy ffrwd sy'n darparu addysg cyfrwng Saesneg a Chymraeg i ddisgyblion pedair i ddeunaw oed.

Bydd y newid yn cael ei gyflwyno fesul cam, o flwyddyn i flwyddyn gan ddechrau gyda'r dosbarth Derbyn ym mis Medi 2022. Ni fyddai'n effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol. Bydd disgyblion sy'n derbyn eu haddysg drwy'r Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn gallu parhau i wneud hynny nes iddyn nhw adael yr ysgol.

Bydd cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu ochr yn ochr â'r newid yng nghategori iaith yr ysgol, gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer addysg drochi sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn siroedd eraill.

Ar ddydd Mawrth, 12 Hydref, bu'r Cabinet yn ystyried adroddiad gwrthwynebu cyn gymeradwyo'r cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Bydd symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm iaith yn ein helpu i gyflawni nodau ac amcanion ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.

"Bydd hefyd yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddai hyn yn ei dro'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

"Mae'n bwysig bod y Cabinet wedi clywed barn y rhai sydd wedi gwrthwynebu'r cynnig ac fe ystyriwyd y rhain yn ofalus cyn i'r penderfyniad gael ei wneud."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg    

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu