EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwyddiant Cymunedau am Waith a Mwy

Image of Rob and his HGV certificate

13 Hydref 2021

Image of Rob and his HGV certificateMae un o drigolion Powys wedi sicrhau gwaith ar ôl derbyn cefnogaeth gan brosiect Cymunedau am Waith a Mwy sef cynllun sy'n cael ei redeg gan dîm adfywio Cyngor Sir Powys i helpu pobl cael gwaith.

Ar ôl colli ei swydd mewn ffatri leol yn ystod y cyfnod clo cyntaf, cysylltodd Rob o Ogledd Powys â thîm Cymunedau am Waith a Mwy am help i sicrhau swydd arall.

Yn dilyn trafodaethau â Matt, un o Fentoriaid Gwaith Cymunedau am Waith ac Alice, Swyddog Cyswllt Cyflogwyr, roedd Rob yn gallu enwi'r math o waith roedd am fynd amdani, pa hyfforddiant oedd ei angen, gweld pa swyddi oedd ar gael yn ei ardal ef a derbyn cyngor ar wella'i CV.  Ar ôl dod yn dad newydd yn ddiweddar, roedd yn bwysig ystyried dyheadau Rob o ymuno â'r gwasanaeth ambiwlans, gyda'i anghenion hyfforddi priodol a'i allu i sicrhau profiad gwaith gwerthfawr tra'n cefnogi ei deulu ifanc.

Gyda chefnogaeth y tîm, penderfynodd Rob y byddai cael trwydded HGV yn golygu y gallai yn y pen draw ddilyn gyrfa o fewn y gwasanaethau brys a gwella'i gyfleoedd am waith yn y cyfamser.  O ganlyniad, cofrestrodd Rob ar gwrs hyfforddi HGV ac fe wnaeth gais i'r DVLA am drwydded.

Ar ôl pasio'i brawf gyrru HGV, mae Rob erbyn hyn yn defnyddio'i sgiliau newydd trwy weithio i dîm gwastraff ac ailgylchu Cyngor Sir Powys.  "Diolch yn fawr iawn am eich gwaith wrth sicrhau mod i'n derbyn yr hyfforddiant," dywedodd Rob. "Mae'n golygu gymaint i mi a'r teulu.  Rydym mor ddiolchgar."

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio Cyngor Sir Powys ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Mae'n dda clywed sut mae Rob wedi gallu elwa o gefnogaeth prosiect Cymunedau am Waith a Mwy.

"Dan adain tîm adfywio'r cyngor, mae prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yn helpu trigolion Powys un-ar-bymtheg oed a hŷn sydd un ai'n ddi-waith neu mewn gwaith cyflog isel i wella'u cyfleoedd o sicrhau gwaith ym Mhowys.  Gall y tîm profiadol gynnig cymorth arbenigol wyneb yn wyneb ochr yn ochr â chyfleoedd penodol am hyfforddiant i'ch helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol hanfodol a gwella'ch cyfle i sicrhau gwaith.

"Rob yw un o nifer sydd eisoes wedi elwa o'r prosiect ac rwy'n dymuno pob llwyddiant iddo ef ac erall yn y dyfodol."

I wybod mwy am y prosiect, ewch i: Cymunedau am Waith a Mwy - Powys neu ar e-bost: jobsupport@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu