HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tîm ymwybyddiaeth gwastraff y Cyngor yn cynnig cyfle drwy gynllun 'Kickstart'

Image of Lydia and the waste awareness van

18 Hydref 2021

Image of Lydia and the waste awareness vanMae gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu Cyngor Sir Powys yn helpu i fynd i'r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc drwy recriwtio cynorthwyydd ymwybyddiaeth gwastraff newydd drwy Gynllun 'Kickstart' a ariennir gan Lywodraeth y DU.

Bydd Lydia o Landrindod, sy'n 22 oed, yn gweithio ochr yn ochr â gweddill y tîm ymwybyddiaeth a gorfodi gwastraff i hyrwyddo ailgylchu, codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol lleol, megis taflu sbwriel, a helpu i gefnogi'r gwaith o gyflawni mentrau Caru Cymru.

Mae'r Cynllun 'Kickstart' yn darparu cyllid i gyflogwyr, fel Cyngor Sir Powys, i greu swyddi newydd i bobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith am gyfnod hir.  Mae'r lleoliadau chwe mis wedi'u cynllunio i helpu pobl ifanc sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir i gael profiad gwaith gwerthfawr ac i godi eu hyder yn y gweithle.

Meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu, "Mae pobl ifanc yn ysgwyddo baich yr argyfwng diweithdra presennol, gyda phobl ifanc dan 25 oed yn cyfrif am dri ym mhob pum swydd a gollwyd ledled y DU yn ystod pandemig Covid-19.

"Dyna pam ein bod mor falch o allu cefnogi ein pobl ifanc leol a chreu cyfleoedd iddynt yma ym Mhowys. Mae pâr ychwanegol o ddwylo hefyd yn ddefnyddiol iawn ar adeg pan fo pwysau ychwanegol ar wasanaethau cyhoeddus ac adnoddau cyfyngedig.

"Mae'r cyngor wedi gweithio ochr yn ochr â'r Ganolfan Waith a'r darparwr hyfforddiant lleol, Cambrian Training, i greu cyfleoedd ar draws y cyngor i bobl ifanc ym Mhowys a Lydia yw'r ail leoliad Kickstart i ddechrau gyda'r cyngor.  Cyflogwyd cynorthwyydd gweinyddol o fewn gwasanaethau cymdeithasol i oedolion, a gobeithiwn y byddwn yn croesawu mwy o bobl ifanc i'r gweithlu yn y dyfodol."

Mae Lydia'n setlo'n dda yn ei rôl newydd, a dywedodd, "Mae ceisio dod o hyd i swydd yn ystod y pandemig wedi bod yn anodd.  Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn i ymuno â thîm ymwybyddiaeth gwastraff y cyngor a'm nod yw cael cymaint o brofiad a hyfforddiant ag y gallaf yn ystod y chwe mis nesaf.  Dyma'r cyfle oedd ei angen arnaf i gael fy nhraed yn gadarn ar yr ysgol yrfaol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu