HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwybr y Mynaich i ailagor

Image of the Monk's Trod byway

19 Hydref 2021

Image of the Monk's Trod bywayBydd Llwybr hanesyddol y Mynaich yn ailagor yr wythnos hon ar ôl i'r llwybr gael ei gau dros dro er mwyn asesu a all gwaith gosod wyneb newydd a draenio fynd yn ei flaen.

Mae'r llwybr yn croesi Mynyddoedd Cambria rhwng Pont ar Elan ym Mhowys ac Abaty Ystrad Fflur yng Ngheredigion ac mae wedi'i ddiogelu am resymau amgylcheddol.  Ynghyd â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), arbenigwr ecolegol annibynnol a rhanddeiliaid eraill, mae'r cyngor wedi bod yn edrych ar yr effeithiau y gallai gosod wyneb newydd a gwaith draenio ei gael ar y gilffordd eiconig sy'n rhedeg dros dir corsiog naturiol ac anodd.  Mae'r llwybr wedi ei ddifrodi'n wael ac oherwydd hynny bu'n rhaid cyfyngu defnydd y llwybr yn gyfreithiol dros dro. 

Cyn gwneud unrhyw waith, gwnaethom gynnal asesiad amgylcheddol cymhleth - a elwir yn Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - i ystyried pa effaith y gallai unrhyw waith atgyweirio a gwelliannau arfaethedig i'r llwybr ym Mhowys ei chael ar yr ardal gyfan, sydd wedi'i dynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig.

Mae'r asesiad hwn bellach wedi dod i ben, ac er gwaethaf llawer o ddiddordeb ac adborth gan yr holl randdeiliaid, partïon â diddordeb a'r cyhoedd, yn anffodus ni fydd y cyngor yn gallu bwrw ymlaen ag unrhyw waith arfaethedig i osod wyneb newydd ar hyn o bryd.

"Er ein bod yn gwybod y byddai pawb yn elwa o wyneb gwell ar y llwybr, y broblem yw nad oes llwybr cyfleus i groesi'r gors fawn ar y ffin sirol â Cheredigion."  Esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Cyngor Sir Powys. "Byddai'n rhaid i'r cyhoedd ddod o hyd i ffordd ar draws yr ardal hon ac mae'n debygol y byddai rhagor o ddifrod amgylcheddol yn digwydd o ganlyniad i hyn, felly ni fyddai safonau uchel y Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer yr ardal yn cael eu bodloni.

"Er bod y cilffordd yn parhau i fod ar gau'n barhaol i bob cerbyd pedair olwyn, gan gynnwys beiciau pedair olwyn, bydd yn ailagor yn gyfreithiol i bob defnyddiwr arall ar 20 Hydref 2021, pan ddaw'r cau dros dro cyfredol i ben."

Gofynnir i'r cyhoedd gofio bod y gilffordd yn rhedeg dros dir gwlyb garw, drwy gefn gwlad anghysbell, lle nad oes signal ffôn, a gall y tywydd fod yn wael iawn yn aml. Cyn mentro allan, bydd y cyngor yw i fod yn barod; gwnewch yn siwr fod gennych yr offer priodol, edrychwch ar ragolygon y tywydd a gwnewch yn siŵr bod gennych y wybodaeth a'r sgiliau cywir sydd eu hangen i deithio dros y tir anwastad a heriol.

Ynghyd â Chyngor Sir Powys, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda'r heddlu lleol a grwpiau defnyddwyr y llwybr i fonitro a rheoli cilffordd Llwybr y Mynaich a sicrhau bod negeseuon pwysig am ddiogelu'r lle arbennig hwn yn cael eu rhannu.

Gofynnir i bawb ofalu am yr amgylchedd bregus hwn, lle bydd adar prin yn nythu ar y llawr yn yr haf. Gofynnir yn arbennig i'r rhai sydd ar feiciau modur aros ar linell y gilffordd ac i beidio â chreu llwybrau eraill o'i chwmpas.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu