HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith i ddechrau ar Barc Busnes Aber-miwl

Image of the proposed Abermule business units

21 Hydref 2021

Image of the proposed Abermule business unitsMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd cynlluniau ar gyfer parc busnes newydd yng ngogledd Powys yn cael eu gwireddu yn fuan, wrth i waith ddechrau ar y safle o wythnos nesaf ymlaen.

Mae cwmni lleol o Bowys, SWG Construction, wedi cael ei benodi i ddatblygu'r unedau ym Mharc Busnes newydd Aber-miwl, gyda'r gwaith adeiladu i ddechrau o'r 25 Hydref 2021.

Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, bydd y parc busnes newydd yn cynnig opsiynau hyblyg i fusnesau sy'n cael eu sefydlu a chwmnïau lleol, gyda chyfle gwych i hybu datblygiad economaidd yn yr ardal a gwella rhagolygon am waith lleol.

"Mae gweld y cynlluniau ar gyfer Parc Busnes Aber-miwl yn dod i fywyd yn wych. Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym eisiau creu economi ffyniannus a bydd y datblygiad ansawdd uchel hwn yn cyfrannu'n bositif at economi Powys," esboniodd y Cyng. Phyl Davies, yr Aelod Cabinet dros Eiddo.

"Bydd y parc busnes yn cyfrannu hefyd tuag at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru, sy'n nodi y bydd 'Cymru ffyniannus' yn cael ei gyflawni, yn rhannol, trwy gymdeithas garbon isel, ddyfeisgar a chynhyrchiol gydag economi sy'n creu cyfoeth ac yn darparu cyfleoedd am gyflogaeth."

Wedi cael ei glustnodi ar gyfer datblygiad diwydiannol o fewn y Cynllun Datblygu Lleol, ar gyfer dros 20 mlynedd, mae'r safle wedi'i ddyrannu'n benodol ar gyfer cyfleoedd  am gyflogaeth o faint bach a chanolig, ac fe fydd yn manteisio ar seilwaith priffyrdd a thrafnidiaeth y sir.

Yn benodol, bydd y parc yn annog perchnogion a gweithwyr i gymryd rhan mewn dewisiadau iach o ran ffyrdd o fyw gan gael mynediad at y safle trwy deithio llesol neu gludiant cyhoeddus.

Bydd y safle hefyd yn cyfrannu tuag at gyfnerthedd y cyngor o ran newid hinsawdd trwy'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy a charbon isel tra hefyd yn cynyddu ac yn adeiladu ar blannu rhywogaethau cynhenid ar draws y safle cyfan ger Cyfleuster Crynhoi Deunyddiau Ailgylchu Gogledd Powys sydd gerllaw.

Dywedodd Jacqui Gough, o Grŵp SWG: "Dyma ein prosiect mwyaf hyd yn hyd ac rydym yn falch iawn o helpu creu'r cyfleuster mawr ei angen hwn yn yr ardal.

"Mae Cyngor Sir Powys yn cydnabod yr angen am hyn ac wedi bod yn gweithio gyda ni i sefydlu'r prosiect ers i ni gael ein penodi.

"Mae ein tîm yn edrych ymlaen yn fawr iawn at wneud gwahaniaeth enfawr i'r ardal hon a chwarae ein rhan wrth greu swyddi."

Bydd naw uned ar gael i'w rhentu oddi wrth y cyngor, a fydd yn rheoli'r safle unwaith y bydd y datblygiad wedi'i gwblhau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu