HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn egluro sefyllfa'r farchnad gofal cartref ym Mhowys

Image of younger hands holding older hands

26 Hydref 2021

Image of younger hands holding older handsMae dogfen i helpu rhoi cipolwg ar y farchnad gofal cartref i oedolion yn y sir ar gyfer darparwyr gofal a phobl sy'n byw ym Mhowys wedi cael ei chyhoeddi gan y cyngor.

Mae Gofal a Chefnogaeth yn y Cartref ym Mhowys i Oedolion - Datganiad Sefyllfa'r Farchnad 2021/22 yn dynodi gweledigaeth y cyngor ar gyfer gofal cartref i oedolion a thaliadau uniongyrchol - fel rhan o gynllun corfforaethol Gweledigaeth 2025 y cyngor - ynghyd â rhai o'r heriau mae'r sir yn eu hwynebu a sut mae'r cyngor yn gweithio i fynd i'r afael â'r rhain. Mae'r ddogfen hefyd yn cynnwys data byw gwerthfawr sy'n ymwneud â chyflwyno gofal cartref ar draws y sir. 

Enghraifft o'r heriau sy'n wynebu'r sector yw recriwtio i mewn i'r gweithlu gofal cartref. Mae Cyngor Sir Powys wedi gweithio gyda'r sector gofal i gyflwyno'r lefel Efydd o fewn Adduned Powys. Bydd darparwyr gofal Annibynnol yn addo y byddant yn cynnig lefel benodol o amodau cyflogi (er enghraifft, y Cyflog Byw Cenedlaethol ac amser teithio wedi'i dalu ar yr un lefel). Mae'r cyngor yn gweithio gyda'r sector erbyn hyn i symud tuag at y lefel Arian yn y dyfodol agos.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod o Gabinet y cyngor gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion. Dywedodd: "Mae sector gofal cartrefi preifat yn bartneriaid allweddol i ni wrth i ni edrych ar ôl ein trigolion mwy bregus ac mae'r ddogfen hon yn rhoi cipolwg i ni ar y berthynas bwysig hon: rydym yn rhannu dyhead am ragoriaeth wrth ddarparu gofal i'n dinasyddion."

Dylan Owen yw'r Pennaeth Comisiynu a Phartneriaeth o fewn tîm gofal cymdeithasol y cyngor. Esboniodd: "Mae'r cyngor yn gwario tua £20m bob blwyddyn ar ddarpariaeth gofal cartref i oedolion ym Mhowys - dyma elfen arwyddocaol o wariant y cyngor, sydd yn cefnogi pobl i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, ynghyd â darparu swyddi i fwy na 450 o bobl ym Mhowys hefyd."

"Mae rhan o'r gwariant hwn yn cynnwys arian a roddir i ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n rheoli gofal eu hunain trwy'r defnydd o Daliadau Uniongyrchol a gallwch ganfod mwy am y dull hwn ar https://cy.powys.gov.uk/article/1580/Daliadau-Uniongyrchol."

Mae gan y cyngor ei weithlu gofal cartref ei hunan hefyd sy'n fuddsoddiad ychwanegol mewn gofal a chefnogaeth yn y cartref o fewn y sir.

Mae'r ddogfen yn nodi sut mae'r boblogaeth yn cynyddu'n araf yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae'r boblogaeth oedran gweithio yn gostwng yn arwyddocaol a disgwylir y bydd yn creu pwysau pellach ar y farchnad gofal cartref.

Ychwanegodd Mr Owen: "Dylwn sôn fod ein partneriaid, Credu yn darparu cefnogaeth i ofalwyr di-dâl - er enghraifft gŵr sy'n cefnogi ei wraig sydd â dementia. Ni allaf ddatgan yn ddigon cryf faint yr ydym yn gwerthfawrogi gwaith gofalwyr di-dâl ym Mhowys ac fe fyddwn yn eu hannog i gysylltu â Chredu os ydynt yn teimlo fod angen cefnogaeth arnynt." 

Gellir cysylltu â Chredu trwy https://www.carers.cymru/credu

Mae'n siarad hefyd am sut mae gwybodaeth a chyngor yn rhan allweddol o'r uchelgeisiau ehangach i helpu pobl i fyw yn annibynnol am hirach. Mae mentrau mae'r cyngor yn eu hyrwyddo yn cynnwys:

Gellir canfod y cyhoeddiad ar-lein ar https://cy.powys.gov.uk/article/11314/Ein-Strategaethau-an-Cynlluniau-ar-Un-Dudalen. Petai unrhyw un yn dymuno copi papur, cysylltwch â thîm Comisiynu'r Cyngor trwy anfon e-bost at  pccsscommissioning@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu