gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Byddwch yn gyfrifol ar Noson Guto Ffowc

Fireworks and houses

27 Hydref 2021

Fireworks and houses
Anogir trigolion i fwynhau Noson Tân Gwyllt ac i fod yn ystyriol ac yn gyfrifol, yn ôl y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am godi ymwybyddiaeth o'r effeithiau anfwriadol y gall tân gwyllt swnllyd eu cael ar anifeiliaid, yn ogystal ag ar bobl sy'n dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Er bod llawer yn edrych ymlaen at Noson Guto Ffowc, mae eraill yn llawn pryder yn wrth ddisgwyl y dathliad. Mae adroddiadau gan yr RSPCA yn 2021 yn amcangyfrif bod tua 62% o gŵn, 54% o gathod a 55% o geffylau yn dangos arwyddion o loes yn ystod arddangosfeydd tân gwyllt.

Gall sŵn sydyn neu fflach o olau llachar ddychryn anifeiliaid fferm a pheri iddynt anafu eu hunain ar ffensys ac offer fferm.

Mae'r RSPCA wedi cynhyrchu cyngor defnyddiol i'r rhai sy'n  cynllunio  arddangosfa  tân gwyllt i gyfyngu ar effaith tân gwyllt ar anifeiliaid anwes, ceffylau a da byw eraill sydd i'w gweld yn  https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/general/fireworks/safety

Gall tân gwyllt hefyd adael i bobl fregus deimlo'n ofnus ac yn bryderus a sbarduno symptomau pobl sydd â PTSD.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio'r Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio: "Er bod noson tân gwyllt yn amser ar gyfer hwyl a dathliadau i rai, mae'n gyfnod anodd iawn o'r flwyddyn i eraill, ac mae angen i bob un o'n staff barchu hynny.

"Os ydych chi'n bwriadu cynnal eich digwyddiad eich hun, meddyliwch sut y gallai hyn effeithio ar bobl ac  anifeiliaid eich cymuned.er mwyn i bawb arall fwynhau eu hunain hefyd."

Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i fod yn gyfrifol:

  • Mynychu arddangosfa wedi'i threfnu yn lle cynnal eich dathliadau eich hun
  • Os ydych yn cynllunio digwyddiad, rhowch ddigon o rybudd i'ch cymdogion a'ch cymuned er mwyn iddyn nhw allu bod yn barod ar gyfer y digwyddiad 
  • Prynwch dân gwyllt gan fanwerthwr cofrestredig, sicrhewch eu bod yn cario'r marc CE
  • Ystyriwch ddefnyddio tân gwyllt sŵn isel oherwydd gallant leihau'r straen sy'n cael ei achosi gan dân gwyllt uchel ei sain yn achos anifeiliaid yn ogystal â phobl sy'n dioddef o PTSD

Cofiwch am yr ystyriaethau yma nid yn unig ar Noson Guto Ffowc ond ar unrhyw adeg drwy gydol y flwyddyn pan fyddwch efallai'n bwriadu cynnau tân gwyllt.

Atgoffwn ein trigolion na ellir cynnau tân gwyllt rhwng 11pm a 7am. Mae Noson Guto Ffowc yn eithriad i'r rheol hon, pan fydd y gwaharddiad yn cychwyn am hanner nos.

Gallwch ddod o hyd i adnoddau i'w lawrlwytho a cheisio sicrhau diogelwch eich tân gwyllt yn http://www.gov.uk/guidance/my-safety-fireworks