HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwyddiant Cronfa DU Codi'r Gwastad

Image of money

27 Hydref 2021

Image of money Bydd cynlluniau uchelgeisiol i adfer rhan segur o Gamlas Trefaldwyn ym Mhowys yn mynd rhagddynt ar ôl cais llwyddiannus Cyngor Sir Powys i Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU.

Cyflwynodd y cyngor gais o bron i £14m i adfywio rhan segur o'r gamlas ger y Trallwng fel rhan o gynllun tri chyflwyniad i'r Gronfa Codi'r Gwastad werth £4.8 biliwn, a sefydlwyd i gefnogi seilwaith, adfywio, trafnidiaeth a phrosiectau treftadaeth.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris :"Rydym wrth ein bodd bod ein cais i Gronfa'r DU i adfywio rhan segur o'r gamlas, gan ei chysylltu ag adran ohoni y mae modd ei mordwyo a'r rhwydwaith cenedlaethol wedi bod yn un llwyddiannus.

"Bydd adfer ac adfywio'r gamlas yn raddol yn golygu bod y ddyfrffordd yn dod yn atyniad ymwelwyr blaenllaw, gan ddarparu manteision economaidd, diwylliannol a hamdden hirdymor i gymunedau lleol.

"Bydd ein cynlluniau'n diogelu ac yn gwella amgylchedd naturiol unigryw'r gamlas drwy greu tair gwarchodfa natur newydd oddi ar ddŵr, i gydbwyso'r cynnydd a ragwelir mewn traffig camlesi . Byddwn yn gweithio gyda pherchnogion a gweithredwyr y gamlas , Glandŵr Cymru, a bydd y prosiect yn cael ei gyflawni gan Bartneriaeth Camlas Sir Drefaldwyn.

"Nid yw'r cyhoeddiad heddiw yn newyddion gwych i ogledd Powys a chyffiniau'r gamlas yn unig , bydd yn ysgogi twf economaidd i'r rhanbarth gan ddenu mwy o ymwelwyr, ac yn creu a diogelu swyddi sy'n darparu hwb i economïau lleol.

"Gwelsom o brosiectau adfer camlesi eraill yn y DU yr hwb economaidd y gall y math hwn o brosiect seilwaith ei gyflawni, gyda chynnydd enfawr yn nifer yr ymwelwyr , gydag ymwelwyr o ddydd i ddydd yn dod ymwelwyr sy'n aros yma a mwy o wariant yn yr economi leol ," ychwanegodd.

Dywedodd Richard Parry, prif weithredwr Glandŵr Cymru, sef y Canal & River Trust yng Nghymru: "Rydym wrth ein bodd fod arian wedi'i ddyfarnu i adfer adran o Gamlas Maldwyn yng Nghymru. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Gamlas brydferth Maldwyn, ac mae llawer o waith o'n blaenau. Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys a Phartneriaeth Camlas Maldwyn i wireddu'r cynlluniau hyn. Bydd yr arian hwn yn cefnogi ein gwaith i gwblhau'r dasg o adfer y gamlas a chysylltu'r rhan o'r Gamlas sydd yng Nghymru â'r rhan sydd yn Lloegr."

Roedd y cais am gynnig yn nodi cynlluniau i adfer adran 4.4 milltir o'r gamlas i lywio o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn Llanymynech tua'r de i Ardd-lin. Mae 12 milltir eisoes wedi'u hadfer bob ochr i'r Trallwng ac mae hwn yn gam sylweddol tuag at adfer a chysylltiad llawn â'r rhwydwaith cenedlaethol.

Bydd y gwaith yn cynnwys datblygu canolfan ddiwylliannol gymunedol ar y gamlas yn ardal Glanfa'r Trallwng gan ddefnyddio adeiladau hanesyddol ar ochr y gamlas. Bydd yn Pont y Muriau a Phont Williams , dau rwystr ar y ffordd, hefyd yn cael eu hailadeiladu.

Bydd tair gwarchodfa natur oddi ar ddŵr yn cael eu creu ochr yn ochr â'r gamlas i ddiogelu statws naturiol y gamlas fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn unol â Chynllun Rheoli Cadwraeth y cytunwyd arno i gynyddu traffig dŵr.

Y targed yw cynyddu o 500 o gychod y flwyddyn i 2,500 y flwyddyn a chaniatáu i gaiacau, canŵs a byrddau padlo lywio'r ddyfrffordd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu