HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet i ystyried adroddiad ymgynghori ar Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr

Image of Transforming Education words and its branding

29 Hydref 2021

Image of Transforming Education words and its brandingFe allai ysgol gynradd yn ne Powys gau os bydd y Cabinet yn rhoi sêl bendith i argymhelliad, meddai'r Cyngor Sir.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu darpariaeth cynradd y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac mae'n cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

Cafwyd ymgynghori ar y cynnig rhwng Ebrill a Mehefin 2021 a bydd canfyddiadau'r ymgynghoriad yn cael eu trafod yn y Cabinet ddydd Mawrth 9 Tachwedd.

Bydd cais hefyd i'r Cabinet barhau gyda'r broses o gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

Os bydd y cais yn cael caniatâd, bydd y cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol yn cynnig y newid yn ffurfiol.  Byddai rhaid wedyn ystyried adroddiad arall i ddod â'r broses i ben.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Hoffem ddiolch yn fawr i bawb am eu sylwadau ar yr ymgynghoriad hwn.

"Ar ôl pwyso a mesur yr holl atebion, yr argymhelliad fydda i'n ei gyflwyno i'r Cabinet yw parhau gyda'r cynnig a chyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid y profiadau i ddysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn wireddu hyn trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae hon yn strategaeth uchelgeisiol a chyffrous ac yn ein barn ni bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr.   Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau rhoi'r strategaeth ar waith, bydd penderfyniadau anodd yn ein hwynebu wrth i ni fynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys gan gynnwys nifer fawr o ysgolion bach yn y sir, gostyngiad yn nifer y disgyblion a nifer fawr o leoedd gwag.

"Nid ar chwarae bach y daethom i'r penderfyniad hwn ond rydym wedi sicrhau mai buddiannau gorau dysgwyr yr ysgol hon sydd bwysicaf wrth wneud y penderfyniad hwn.

"Os bydd yr ysgol yn cau, yna bydd y dysgwyr yn mynychu ysgolion sydd mewn gwell sefyllfa i ateb gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd ac a fydd yn gallu cynnig amrywiaeth o gyfleoedd addysgol ac allgyrsiol."

Bydd y Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'n trafod y cynnig ddydd Iau 4 Tachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddysg

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu