HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwyddiant Powys gyda Chronfa Adfywio Cymunedol y DU

New money

4 Tachwedd 2021

New moneyMae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau bod chwe phrosiect arloesol ym Mhowys wedi bod yn llwyddiannus o dan Gronfa Adfywio Cymunedol newydd y DU.

Derbyniodd y ceisiadau, a gyflwynwyd gan y cyngor sir, grwpiau cymunedol a gwirfoddol a phartneriaid bron i £2.7m o'r gronfa a lansiwyd ym mis Ebrill eleni.

Bydd bron i 500 o gymunedau ledled y DU yn derbyn cefnogaeth gan y gronfa sy'n werth £220m.  Bydd yr arian yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol ar lefel sirol gyda'r nod o greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel lleol.

Lluniwyd hefyd i gefnogi prosiectau sy'n buddsoddi mewn sgiliau, busnesau lleol neu gymunedau a lleoedd neu sy'n cefnogi pobl i gael gwaith.

Y chwe chais llwyddiannus ym Mhowys oedd:

  • Calon Werdd Cymru/Canolbarth Cymru Di-Garbon - £523,962
  • Cyngor Sir Powys - Bydd Wyrdd - Bydd Lân - £408,000
  • Menter Ardaloedd Powys - £428,232
  • Astudiaeth ddichonoldeb adfer Camlas Maldwyn - £336,666
  • Menter Sgiliau Cymunedol Powys - £764,863
  • Menter Powys - £217,389

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod y Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd; "Mae hyn yn newyddion ardderchog i Bowys ac mae wedi dod yn gyflym ar ôl y llwyddiannau cyllido o'r Gronfa Codi'r Gwastad a ymrwymodd dros £22m i'r sir. 

"Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi bod ynghlwm ag ysgrifennu a chyflwyno'r chwe chais, mae eu llwyddiant yn dystiolaeth glir o'u cryfder o ran bodloni meini prawf ac amcanion y Gronfa Adfywio Cymunedol.  Edrychaf ymlaen at weld y prosiectau a'u buddion yn dwyn ffrwyth."

Roedd y ceisiadau a gyflwynwyd gan Bowys yn cefnogi blaenoriaethau Gweledigaeth 2025 Cynllun Gwella Corfforaethol y cyngor ac roedd yn rhaid iddynt ddangos eu bod yn cefnogi buddsoddi mewn sgiliau, busnesau lleol, cyflogaeth a chymunedau.

Roedd awdurdodau'n gallu cyflwyno rhestr fer o geisiadau o'u hardal wedi'u blaenoriaethu hyd at uchafswm gwerth £3m ar gyfer 2021/22 yn unig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu