HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae dal i fod amser i ddweud eich dweud ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Image of Transforming Education words and its branding

4 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi dweud mai dim ond pythefnos sydd ar ôl i bobl roi eu barn ar gynllun a allai llunio'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion ar draws Powys dros y degawd nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn datblygu ei Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) ar gyfer 2022-2032.  Dogfen orfodol yw hon i sicrhau darpariaeth wedi'i chynllunio'n ofalus ar gyfer cynyddu cyfleoedd i fwy o blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog.

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru baratoi CSGA ar gyfer cyfnod o 10 mlynedd o dan Reoliadau Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019.

Mae'r cyngor yn gofyn am farn y cyhoedd ar ei CSGA drafft, ac mae ganddynt tan ddydd Gwener, 19 Tachwedd i roi eu barn.

Bydd fersiwn ôl-ymgynghori o'r CSGA yn cael ei ystyried gan y Cabinet ym mis Ionawr 2022 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w ystyried a'i gymeradwyo.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Fis Rhagfyr diwethaf, cymeradwyodd y Cabinet Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg newydd i'r cyngor.  Roedd y strategaeth hon yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer cynyddu nifer y dysgwyr dwyieithog ym Mhowys.  Er mai un o'r nodau strategol yn ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol o addysg.

"Mae'r ddwy strategaeth hyn wedi darparu'r sail ar gyfer Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg newydd y cyngor dros 10 mlynedd

"Rydym am wella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws yr holl gyfnodau allweddol addysg a chynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog.  Rwy'n credu y bydd ein CSGA drafft yn ein rhoi ar ben y ffordd hon.

"Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda phenaethiaid ac aelodau o Fforwm Addysg Cyfrwng Cymraeg y Cyngor wrth i ni ddatblygu ein Cynllun CSGA drafft. Fodd bynnag, mae'n bwysig ein bod yn ceisio barn rhanddeiliaid addysg allweddol eraill fel y gallant lunio'r cynllun a helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ledled y sir.

"Mae'n bwysig ein bod yn ymgynghori ar ein CSGA drafft gan ein bod eisiau cynyddu'r cyfleoedd ar gyfer y nifer cynyddol o blant a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad CSGA, edrychwch ar: www.dweudeichdweudpowys.cymru/csga neu ffoniwch 01597 827284 i ofyn am fersiwn argraffedig.

I gael gwybod mwy am addysg Cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu