HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

'Sgen ti syniad da ar sut i geisio cynnal ein cymunedau gwledig?

A lightbulb

8 Tachwedd 2021

A lightbulbGwahoddir ceisiadau am grantiau ar gyfer prosiectau ym Mhowys a fydd yn hybu cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a helpu i ddatblygu a chynnal ein cymunedau a'n pentrefi gwledig.

Mae hyd at £7,000 o gyllid ar gael i gefnogi prosiect trwy Arwain, rhaglen LEADER y sir sy'n ceisio cael trigolion, busnesau a chymunedau i gynnig atebion arloesol i fynd i'r afael â heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae'r math o brosiectau'n cynnwys prosiectau peilot - gweithgareddau bach a rhai am amser cyfyngedig gyda'r nod o brofi cysyniad neu roi cynnig ar dechneg arloesol; astudiaethau dichonoldeb i gynnal ymchwil i fater neu broblem penodol; a hwyluso a chymorth mentora i sefydliadau a grwpiau i helpu i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd.

Er gall unrhyw un ymgeisio, rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau cymunedol bach a sefydliadau sydd â throsiant o llai na £100,000 y flwyddyn ac ymgeiswyr sydd heb dderbyn unrhyw arian hyd yma wrth Arwain.  Mae pwyntiau bonws ar gael i hyn o fewn y broses sgorio.  Bydd pwyntiau bonws hefyd i brosiectau sy'n helpu i ail-godi o COVID-19.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar Adfywio Economaidd, Cynllunio a Thai: "Nod Rhaglen Arwain yw defnyddio dulliau arloesol i helpu cymunedau wrth fynd i'r afael â'r angen yn eu hardaloedd trwy ddatblygu gwasanaethau sylfaenol, creu pentrefi cynaliadwy a chryf a gwella'r amgylchedd lleol.  Gall hefyd gefnogi prosiectau sy'n cydweithio ag ardaloedd daearyddol eraill.

"Os oes gennych syniad arloesol i fynd i'r afael â'r themâu uchod, rhowch gais trwy wefan Arwain neu cysylltwch â thîm Rhaglen Datblygu Gwledig y cyngor."

Croesewir syniadau am brosiectau a fydd yn gweddu i un neu fwy o'r themâu canlynol:

  • Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
  • hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
  • edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
  • ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
  • manteisio ar dechnoleg digidol

Mae'r gronfa hon ar gyfer costau refeniw yn unig.  Gall LEADER ariannu hyd at 80% o gostau cyffredinol eich prosiect, ond mae uchafswm o £7,000.  Ond os ydych chi'n ystyried prosiect mwy o faint, siaradwch ag aelod o'r tîm RDP.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 5 Rhagfyr 2021 a rhaid gwario unrhyw arian a dderbynnir erbyn 15 Ebrill 2022.

I wneud cais, ewch i wefan Arwain: https://www.arwain.wales/cy/sut-i-wneud-cais.html

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm RDP dros e-bost: rdp@powys.gov.uk neu ffoniwch: 01597 827378.

NODIADAU:

* Ariennir y rhaglen hon trwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014 - 2020 sydd wedi'i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu