HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i gau ysgol

Image of Transforming Education words and its branding

9 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingBydd hysbysiad statudol yn cynnig cau ysgol gynradd fach yng nghanol Powys yn cael ei gyhoeddi diwedd y mis hwn (Tachwedd), dywedodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu a rhesymoli darpariaeth cynradd y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac mae'n cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr ar 31 Awst 2022.

Yn ystod mis Ebrill a mis Mehefin 2021, cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad saith wythnos o hyd ar y cynnig.

Gwnaed y penderfyniad i gyhoeddi'r hysbysiad statudol ar ôl i'r Cabinet ystyried canfyddiadau adroddiad ymgynghori yn dilyn cyfnod ymgynghori o saith wythnos rhwng mis Ebrill a Mehefin 2021.

Heddiw (dydd Mawrth, 9 Tachwedd), rhoddodd y Cabinet ei gymeradwyaeth i gyhoeddi'n ffurfiol y cynnig i gau ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad ymgynghori.

Bydd y cyngor yn cyhoeddi'r rhybudd statudol yn fuan ac yna fe fydd 'Cyfnod Gwrthwynebu' o 28 diwrnod i'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig i anfon eu gwrthwynebiadau i'r cyngor, a bydd y Cabinet wedyn yn ystyried adroddiad arall gyda chrynodeb o unrhyw wrthwynebiadau er mwyn dod â'r broses i ben.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymarfer ymgynghori ar gyfer y cynnig hwn.

"Ar ôl ystyried yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad yn ofalus, mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau gyda'r cynnig drwy gyhoeddi'r rhybudd statudol ffurfiol i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid y profiadau i ddysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn wireddu hyn trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol a chyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl y mae ein dysgwyr yn ei haeddu. Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau ei weithredu, byddwn yn wynebu penderfyniadau mawr wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys sy'n cynnwys y gyfran uchel o ysgolion bach yn y sir, niferoedd disgyblion sy'n gostwng a'r nifer uchel o leoedd gwag.

"Nid ar chwarae bach y gwnaed y penderfyniad i barhau â'r cynnig hwn.  Mae wedi cael ei herio'n gadarn gan uwch arweinwyr yn y cyngor ar bob cam o'r ffordd ac wedi'i ddatblygu gyda budd gorau'r dysgwyr yn flaenllaw yn ein trafodaethau a'n penderfyniadau.

"Pe bai'r ysgol hon yn cau, byddai'r dysgwyr yn mynychu ysgolion a fyddai mewn sefyllfa well i fodloni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd a gallai hynny ddarparu ystod ehangach o gyfleoedd addysgol ac allgyrsiol.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu