HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Seremoni i ddathlu dechrau adeiladu ysgol Gymraeg newydd

Image of pupils from Ysgol Gymraeg Y Trallwng with officials for Foundation for the Future ceremony

12 Tachwedd 2021

Image of pupils from Ysgol Gymraeg Y Trallwng with officials for Foundation for the Future ceremonyCynhaliwyd seremoni i ddathlu dechrau gwaith adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd sbon yn Y Trallwng.

Mae Cyngor Sir Powys yn adeiladu ysgol newydd i 150 o ddisgyblion gyda chyfleusterau blynyddoedd cynnar a chymunedol sef Ysgol Gymraeg Y Trallwng - ysgol a sefydlwyd yn 2017 yn dilyn proses ad-drefnu.

Cyngor Sir Powys a Rhaglen Ysgolion yr 21in Ganrif, Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r prosiect.

Dydd Gwener 12 Tachwedd, cynhaliwyd seremoni 'Sylfeini'r Dyfodol' i ddathlu dechrau'r gwaith yn swyddogol.

Yn bresennol oedd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys, disgyblion a staff Ysgol Gymraeg y Trallwng a chynrychiolwyr o gwmni Wynne Construction sy'n adeiladu'r ysgol newydd.

Mae'r cynllun arloesol i'r ysgol newydd yn cyfuno'r hen a'r newydd gan gynnig cyfleusterau gwych i ddisgyblion Ysgol Gymraeg Y Trallwng a chymuned Y Trallwng, ond yn cadw presenoldeb adeilad eiconig Ysgol Maesydre.

Bydd yr hen adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei adnewyddu i greu lle i'r blynyddoedd cynnar a chyfleusterau cymunedol, a bydd estyniad newydd yn cael ei adeiladu i greu neuadd ac ystafelloedd dosbarth newydd.  Yr adeilad hwn fydd y prosiect Passivhaus hybrid cyntaf yn y DU.

Bydd y prosiect yn helpu'r cyngor i wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys - strategaeth uchelgeisiol dros 10 mlynedd a gafodd ei gymeradwyo ym mis Ebrill 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'r seremoni heddiw yn garreg filltir bwysig i'r prosiect cyffrous hwn.

"Pan fydd wedi'i gorffen, bydd yr ysgol newydd yn cynnig cyfleusterau'r 21ain ganrif i ddysgwyr a staff Ysgol Gymraeg Y Trallwng ac yn cadw a moderneiddio'r adeilad rhestredig Gradd II er defnydd cymuned Y Trallwng.

"Bydd yn cael ei adeiladu i safonau Passivhaus a bydd yn helpu'r cyngor i wireddu ei uchelgais i leihau allyriadau carbon i sero net fel rhan o ymdrechion i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

"Mae gennym strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys ac mae prosiect Ysgol Gymraeg Y Trallwng yn ategu ein ymroddiad i wireddu'r strategaeth bwysig hon.  Bydd yr ysgol newydd yn creu amgylchedd dysgu lle bydd dysgwyr a staff yn ffynnu ac yn cyrraedd eu potensial trwy gyfrwng y Gymraeg."

Dywedodd Jeremy Miles, y Gweinidog dros Addysg a'r Gymraeg: "Rwyf yn wirioneddol falch o gefnogi Ysgol Gymraeg newydd Y Trallwng trwy ein Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain, a fydd yn creu amgylchedd dysgu gwych i blant trwy gyfrwng y Gymraeg, tra'n cynnal cymeriad yr ysgol wreiddiol.   

"Rwyf yn edrych ymlaen at weld y prosiect cyffrous hwn yn cael ei wireddu."

Dywedodd Angharad Davies, Pennaeth Ysgol Gymraeg Y Trallwng: "Hoffwn ddiolch yn fawr am sicrhau fod Ysgol Gymraeg Y Trallwng a'r gymuned yn cael cyfleusterau haeddiannol.

"Bydd yr adeilad hwn a'r ysgol hon yn dod yn gymuned Gymraeg.  Byddwn yn cyfoethogi bywydau pawb yn ein gofal ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf trwy sicrhau'r addysg gorau posibl.  Fe wnawn ddatblygu ein disgyblion a'n cymuned a sefyll yn falch gyda'n calonnau Cymreig angerddol."

Ychwanegodd Lindsey Phillips, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Y Trallwng: "Mae heriau di-ri wedi wynebu'r prosiect hwn dros y blynyddoedd, ond mae'n hyfryd gallu cyrraedd y garreg filltir bwysig hon o'r diwedd.

"Mae disgyblion, staff, llywodraethwyr a'r gymuned i gyd yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld yr adeilad newydd pan fyddwn yn gallu adeiladu ar y sylfeini cyffrous ac ysbrydoledig sydd eisoes wedi'u gosod yn Ysgol Gymraeg Y Trallwng ar gyfer addysg Gymraeg yn Y Trallwng."

Dywedodd Steve Davies, cyfarwyddwr adeilad yn Wynne Construction: "Rydym yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys am y tro cyntaf ar strwythur sy'n cyfuno cyfleusterau modern newydd tra hefyd yn diogelu a chadw hanes blaenorol hen adeilad Ysgol Maesydre ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

"Mae'r datblygiad dyfeisgar hwn yn arbennig o gyffrous, ac er ein bod wedi cwblhau cymaint o brosiectau yn dilyn egwyddorion Passivhaus, dyma'r safle cyntaf o'i fath i gael ei achredu fel adeilad Passivhaus.

"Rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno ateb cynaliadwy o ansawdd uchel, ynghyd â chyflwyno cyfleoedd cyflogi a manteision cymdeithasol-economaidd ychwanegol i gymuned ehangach Y Trallwng."

Am fwy o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg.

I wybod mwy am addysg Gymraeg ym Mhowys, ewch i Taith at Ddwy Iaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu