HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adroddiad Perfformiad Chwarter 2

Image of Powys County Council's logo

15 Tachwedd 2021

Image of Powys County Council's logoBydd y cabinet yn clywed mis nesaf bod y coronafeirws yn parhau i fwrw ei gysgod dros waith a pherfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod ail chwarter Cynllun Gwella Corfforaethol Gweledigaeth 2025.

Yn ystod y cyfnod, cafodd Cynllun Parhad Busnes y cyngor ei roi ar waith unwaith eto, er iddo gael ei gamu i lawr ym mis Mai.  Roedd hwn yn ymateb i ddarlun oedd yn gwaethygu yn y sir gyda nifer yr achosion yn cynyddu.

Fel rhan o'i reoli perfformiad mae'r cyngor yn casglu ystod eang o wybodaeth am wasanaethau i fesur yn erbyn targedau cenedlaethol a strategol sy'n cael eu hadrodd i gabinet y cyngor, gyda ffigurau chwarter dau (Gorffennaf - Medi) yn cael eu cyflwyno i'r Cabinet ar 23 Tachwedd.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Llywodraethu a Rheoleiddio Corfforaethol: "Mae gwaith y cyngor yn parhau i gael ei reoli gan yr ymateb i bandemig y Coronafeirws gyda'r Cynllun Parhad Busnes yn cael ei roi ar waith unwaith eto yn ystod y cyfnod.  Serch hynny, mae newydd ei ddirwyn i ben ar gyfer pob gwasanaeth ar wahân i Ofal Cymdeithasol, Adnoddau Dynol a Thai.

"Yn sgil rhoi'r cynllun parhad busnes ar waith ni adroddwyd ar 46 y cant o amcanion y cynllun gwella corfforaethol a 47 y cant o fesurau gwella corfforaethol yn erbyn targedau.  O ganlyniad, nid yw'n bosibl cymharu perfformiad yn erbyn y cyfnod blaenorol.

"Er gwaethaf y gwaith sy'n canolbwyntio ar yr ymateb i Covid, mae meysydd lle mae ein perfformiad yn cymryd camau breision.  Fel cyngor, gwariwyd £41.6 miliwn gyda chyflenwyr ym Mhowys, sef 41 y cant o'n gwariant a chynnydd o'r 38.5 y cant yn y chwarter blaenorol.  Mae unrhyw gynnydd yn rhoi hwb gwirioneddol i swyddi a'r economi leol.

"Rydym wedi gweld cynnydd mewn sesiynau chwarae a gweithgareddau am ddim a hygyrch, gyda mwy na 13,500 o blant yn mynychu sesiynau diolch i'n 60 partner.

"Gyda digwyddiadau hinsawdd COP26 y Cenhedloedd Unedig a COP Cymru yn flaenllaw yn ein meddyliau mae'n braf gweld bod 90 y cant o oleuadau stryd wedi'u newid i LEDs mwy effeithlon o ran ynni gan leihau ein hôl troed carbon.

"Dylai symud i fwy o weithgareddau busnes arferol golygu y byddwn yn dychwelyd yn raddol i'n hadroddiadau perfformiad arferol ond bydd hynny'n dibynnu ar effaith y pandemig," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu