HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cabinet i ystyried adroddiad ymgynghori Ysgol G.G. Yr Ystog

Image of Transforming Education words and its branding

16 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingBydd y Cabinet yn clywed yr wythnos nesaf na ddylai cynnig i gau ysgol gynradd fach yng ngogledd Powys fynd yn ei flaen.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu ad-drefnu a rhesymoli darpariaeth ysgolion cynradd yn y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac mae wedi cynnig cau Ysgol G.G. Yr Ystog.

Cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad ar y cynnig dros saith wythnos yn ystod mis Ebrill a mis Mehefin 2021 a bydd canfyddiadau'r adroddiad ymgynghori yn cael eu hystyried gan y Cabinet ddydd Mawrth, 23 Tachwedd.

Gofynnir i'r Cabinet ddod â'r broses bresennol i ben i gau Ysgol G.G. Yr Ystog.  Fodd bynnag, mae yna dal i fod pryderon am yr ysgol a bydd angen mynd i'r afael â'r rhain. Bydd y cyngor yn ystyried opsiynau pellach i fynd i'r afael â'r pryderon hyn a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet maes o law.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ar gyfer y cynnig hwn.

"Yn ystod yr ymarfer ymgynghori daeth yn amlwg bod nifer sylweddol o ddisgyblion o'r ardal yn teithio i ysgolion yn Sir Amwythig, er mai Ysgol G.G. Yr Ystog yw eu hysgol agosaf felly nid yw gofrestr yr ysgol mor uchel ag y dylai fod.

"Mae yna hefyd nifer sylweddol o ddatblygiadau tai yn Yr Ystog a'r ardal ehangach sydd â'r potensial i roi pwysau ar leoedd ysgol, yn ogystal â'r angen i wella cyflwr ystâd ysgolion yn yr ardal.

"Cawsom lawer o sylwadau hefyd am yr effaith bosibl ar yr iaith a diwylliant Cymraeg pe bai rhieni'n dewis ysgolion yn Sir Amwythig yn hytrach nag ysgol ym Mhowys i'w plant.

"Ar ôl ystyried canfyddiadau'r ymgynghoriad yn ofalus, yr argymhelliad y byddaf yn ei gyflwyno i'r Cabinet yw peidio â bwrw ymlaen â'r cynnig i gau Ysgol G.G. Yr Ystog ond yn hytrach ystyried opsiynau pellach i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â'r ysgol ac i baratoi adroddiad newydd."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu