HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cysgodfan beiciau newydd a man gwefru e-beiciau'r Drenewydd yn agored i'w defnyddio

Image of the bike hub in Newtown

17 Tachwedd 2021

Image of the bike hub in NewtownMae cysgodfan/ateb storio beiciau newydd sydd nesaf at barc chwarae yng nghanol y dref a ger Parc Dolerw, Y Drenewydd ar agor yn swyddogol i'w defnyddio erbyn hyn.

Mae'r cyfleuster newydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac Avanti West Coast trwy eu Cronfa Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol, gyda chefnogaeth ychwanegol oddi wrth Agor Drenewydd (Open Newtown), Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian, Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaearn a Chyngor Sir Powys.

Dyluniwyd ac adeiladwyd yr hyb gan Turvec Bike Storage Solutions gan ddefnyddio paneli pren a gwydr premiwm. Gyda tho pren Bywlys (Sedum) a llu o baneli Solar PV integredig (sy'n darparu'r pŵer ar gyfer y goleuadau a'r pwyntiau gwefru) fel ychwanegiad, mae'r cyfleuster yn cydfynd â'r amgylchedd cyfagos.

Mae mynediad trwy allweddell codau yn cadw'r gysgodfan yn ddiogel, a draeniad integredig yn gwaredu â'r angen am gwteri allanol.

Wedi'i reoli gan Agor Drenewydd, ymddiriedolaeth ddatblygu a menter gymdeithasol sy'n eiddo i'r gymuned, rhoddir cod mynediad i'r drws i ddefnyddwyr cofrestredig ac fe fydd gofyn iddynt ddefnyddio clo eu hunain i gysylltu eu beic yn ddiogel i'r stand. Mae'r hyb beiciau hefyd yn cynnwys cyfleusterau e-wefru beiciau cyntaf y dref i ddefnyddwyr gyda beiciau trydanol.

Am ffi flynyddol fechan, gall defnyddwyr rheolaidd gael mynediad at y cyfleuster hwn yn awr, gan ganiatáu iddynt storio eu beic yn ddiogel mewn lleoliad canolog wrth deithio i'r gwaith ac oddi yno, ynghyd â'i ddefnyddio i gael mynediad at wasanaethau yn y dref.

Bydd ymwelwyr a defnyddwyr achlysurol yn gallu cael mynediad at y gysgodfan erbyn gwanwyn y flwyddyn nesaf, i gydfynd gydag 'agoriad mawreddog' y datblygiad Glanafon newydd a chyfleusterau eraill.

Dywedodd Gary Mitchell (Prif Swyddog Gweithredu) ar ran Agor Drenewydd: "Mae'r hyb beiciau newydd yn ychwanegiad gwych i'r dref. Nid yn unig y bydd yn helpu i hyrwyddo manteision seiclo, ond fe fydd hefyd yn helpu i sefydlu'r dref fel cyrchfan, gan hyrwyddo ei mannau agored mawr, mynediad at yr afon, y gamlas a llwybrau teithio llesol eraill. Mae'r cyfan yn ychwanegu at y nifer cynyddol o weithgareddau lles sydd ar gael yn y dref."

Aeth Richard Williams, Maer Y Drenewydd ymlaen i ddweud "Mae nifer o fuddion i'r defnydd cynyddol o seiclo, gan gynnwys lles corfforol a meddyliol gwell, llai o allyriadau gan gerbydau ac ansawdd aer gwell. Trwy ddarparu ffordd ddiogel o storio eich beic, mae'r cyfleuster hwn yn mynd ymhell wrth hyrwyddo cynaliadwyedd, a theithio iachus a hygyrch yn Y Drenewydd a'r ardal gyfagos".

Ychwanegodd y Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros Briffyrdd: "Mae Cyngor Sir Powys wedi bod yn ymdrechu i greu a chefnogi cyfleusterau a gwelliannau er mwyn sicrhau ei bod yn bosibl i drigolion fod yn fwy actif a gweithgar gan ganiatáu'r dewis iddynt wneud teithiau byr ar droed neu ar gefn beic yn hytrach nag yn y car.

"Mae ychwanegu'r hyb beiciau hwn o'r radd flaenaf yn Y Drenewydd yn gyffrous iawn. Wedi'i leoli ar y llwybr glan afon, sef llwybr y Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol sy'n ymuno â Chamlas Maldwyn ac yn cynnig llwybr cerdded a seiclo sy'n rhydd o draffig rhwng Y Drenewydd a'r Trallwng, fe fydd yr hyb yn caniatáu i seiclwyr sy'n defnyddio'r llwybrau teithio llesol a gafodd eu gwella'n ddiweddar i gael egwyl a mwynhau'r parc a'r cyfan sydd gan Y Drenewydd i'w gynnig."  

Am ragor o wybodaeth ar sut i gael mynediad at yr hyb beiciau, cysylltwch â contact@opennewtown.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu