HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gynnig i gau ysgol

Image of Transforming Education words and its branding

19 Tachwedd 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae hysbysiad statudol yn cynnig cau ysgol gynradd fach yn ne Powys wedi cael ei gyhoeddi, dywedodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys am ad-drefnu darpariaeth cynradd y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ac yn cynnig cau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr ar 31 Awst 2022.

Yn gynharach y mis hwn (Tachwedd), cytunodd y Cabinet i gyhoeddi'r hysbysiad statudol yn ffurfiol yn cynnig cau.

Gwnaed y penderfyniad i gyhoeddi'r hysbysiad statudol ar ôl i'r Cabinet ystyried canfyddiadau adroddiad ymgynghori ar ôl i'r cyngor gynnal ymgynghoriad yn gynharach eleni.

Bydd yna 'gyfnod gwrthwynebu' o 28 diwrnod i'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig i anfon eu gwrthwynebiadau i'r cyngor, a bydd y Cabinet wedyn yn ystyried adroddiad arall gyda chrynodeb o unrhyw wrthwynebiadau er mwyn dod â'r broses i ben.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau gyda'r cynnig trwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol sy'n cynnig yn ffurfiol i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn ofalus.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid y profiadau i ddysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn wireddu hyn trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae hon yn strategaeth uchelgeisiol a chyffrous ac yn ein barn ni bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr.   Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau rhoi'r strategaeth ar waith, bydd penderfyniadau anodd yn ein wynebu wrth i ni fynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys gan gynnwys nifer fawr o ysgolion bach yn y sir, gostyngiad yn nifer y disgyblion a nifer fawr o lefydd gwag.

"Nid ar chwarae bach y daethom i'r penderfyniad hwn.  Nid yn unig y mae wedi cael ei herio'n drwyadl gan uwch-arweinwyr o fewn y cyngor ar bob cam, ond rydym wedi sicrhau mai buddiannau gorau dysgwyr yr ysgol hon sydd bwysicaf wrth wneud y penderfyniad hwn".

"Ond mae'n bwysig fod y Cabinet yn clywed barn y rhai sydd yn erbyn y cynnig cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol, ac rwy'n eu hannog i anfon sylwadau er mwyn gallu eu hystyried."

I weld yr hysbysiad statudol, ewch i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr.

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad trwy lythyr neu e-bost at school.organisation@powys.gov.uk neu trwy lythyr at y Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

Bydd y cyfnod gwrthwynebu yn dod i ben dydd Iau, 16 Rhagfyr, 2021.

Am fwy o wybodaeth ar Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu