HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Niferoedd achosion Covid yn aros yn uchel

Covid Testing

22 Tachwedd 2021

Covid TestingMae'r Cyngor yn annog trigolion Powys i barhau i fod yn ddiogel rhag Covid yn y cyfnod cyn y Nadolig gyda nifer yr achosion yn y sir yn aros yn uchel.

Mae'r sir wedi gweld cant o achosion newydd y dydd ar gyfartaledd yn ystod y mis diwethaf gyda chyfradd achosion o 500+ fesul 100,000 o'r boblogaeth. Mae hyn yn rhoi Powys yn uwch na chyfartaledd Cymru ar gyfer cyfraddau achosion ar hyn o bryd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harries: "Mae'r sir wedi gweld niferoedd achosion uchel yn gyson ers yr hydref gyda chyfraddau heintio yn aml yn uwch na chyfartaledd Cymru. Wrth i bobl ddechrau meddwl am y Nadolig a thymor y partïon mae'n bwysig ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gyfyngu ar ledaeniad y feirws.

"Mae cyfraddau achosion yn uchel ymhlith y rhan fwyaf o grwpiau oedran. Mae'n destun pryder gweld ffigurau cynyddol ymysg grwpiau hŷn yn yr wythnosau diwethaf, lle gallai effaith y feirws fod yn fwy difrifol. Rhaid inni wneud popeth o fewn ein gallu i arafu'r lledaeniad, gwisgo mygydau lle y gallwn a dilyn cyngor cenedlaethol bob amser.

"Mae'r wlad yn parhau i fod yng ngafael COVID-19 a rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn y rhai sy'n agored i niwed ac arafu lledaeniad y clefyd."

Mae'r Cyngor yn annog preswylwyr i hunanynysu ar unwaith a chael prawf PCR os oes ganddynt dymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu os oes newid yn eu gallu clywed oglau neu oes ydynt yn colli eu synnwyr arogleuo.

Daliwch ati i helpu i gadw Powys yn ddiogel drwy'r camau canlynol:

  • Cael eich brechu
  • Cael prawf os oes gennych symptomau
  • Cyfarfod yn yr awyr agored os yn bosibl
  • Cadw pellter pan allwch
  • Golchi eich dwylo
  • Gwisgo gorchudd wyneb

Mae pecynnau prawf llif unffordd cyflym bellach ar gael i'w casglu o lyfrgelloedd y sir.

Mae cael eich profi'n rheolaidd yn un ffordd o wybod a oes gennych y feirws. Os bydd pobl yn profi'n bositif ac yn hunanynysu, mae'n helpu i dorri'r gadwyn drosglwyddo ac yn cyfyngu ar ledaeniad y feirws.

Gallwch gasglu dau becyn profi cartref (14 prawf) ar y tro. Nid yw Profion Llif Unffordd ond ar gael ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau coronafeirws. Os oes gennych symptomau, ewch i gael prawf PCR ar unwaith.

Os ydych yn defnyddio Profion Llif Unffordd, dylech brofi'ch hun ddwywaith yr wythnos, tri i bedwar diwrnod ar wahân. Rhowch wybod am ganlyniadau profion llif unffordd cyflym (ar GOV.UK)y diwrnod y byddwch chi neu y bydd rhywun yn eich cartref yn cymryd y prawf. Os yw eich prawf yn bositif, dylech drefnu i gael prawf PCR o fewn 24 awr o ganlyniad positif y prawf llif unffordd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu