HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi helpu trigolion Powys i hawlio £2m yn ychwanegol mewn budd-daliadau

A piggy bank wearing a telephone headset

23 Tachwedd 2021

A piggy bank wearing a telephone headsetDiolch i'r cyngor sir, cafodd trigolion Powys help i hawlio £2,046,118 yn ychwanegol o fudd-daliadau roedd ganddynt hawl iddo yn ystod y flwyddyn dreth ddiwethaf (2020/21).

Roedd 529 o bobl wedi derbyn cymorth gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ac mae'r gwasanaeth am helpu mwy o drigolion sy'n ei chael hi'n anodd cael dau ben llinyn ynghyd wrth iddo gydnabod bod nifer wedi'u heffeithio'n ddrwg gan y pandemig.

Dros y chwe mis rhwng 1 Ebrill tan 30 Medi, mae wedi helpu 331 o bobl eraill i hawlio £880.982 yn ychwanegol ond mae'n credu bod nifer fawr eto o drigolion Powys allai elwa o gyngor ariannol ychwanegol wrth i economi'r sir ail-godi o'r pandemig.

Felly, os ydych chi mewn trafferthion ariannol neu'n gwybod am rywun felly, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori Ariannol Cyngor Sir Powys.  Bydd ei gynghorwyr sydd wedi'u hyfforddi a'u hachredu'n broffesiynol yn gallu cynnig cyngor a chymorth cyfrinachol, am ddim.

I wybod mwy, ewch i wefan Cyngor Sir Powys a chwilio am 'gyngor ariannol'.  Mae'n cynnwys nifer o ddulliau am ddim i'ch helpu chi reoli eich arian yn well, a ffurflen ar-lein lle gallwch 'ofyn am gyngor ariannol'.

Neu ffoniwch 01874 612153 neu e-bostio wrteam@powys.gov.uk

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys ac Aelod Portffolio Cyllid: "Dros y 18 mis diwethaf mae pandemig Covid-19 wedi cael effaith andwyol ar fywydau trigolion mewn sawl ffordd, gan gynnwys eu cyllid.  Felly, os ydych chi, neu os ydych chi'n gwybod am rywun sydd angen help gyda budd-daliadau, cyllidebu, dyledion neu gostau tanwydd, cofiwch gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol. 

"Maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau nifer o bobl yn barod ac fe allen nhw eich helpu chi hefyd!"

Gall Gwasanaeth Cynghori Ariannol Cyngor Sir Powys eich helpu chi:

  • Wneud yn fawr o'ch incwm a rhoi cyngor ar beth sydd gennych hawl iddo
  • Gwneud cais am fudd-daliadau a grantiau lles
  • Rheoli eich costau tanwydd a chynnig atebion i wresogi eich cartref
  • Rheoli eich dyledion gan gynnwys yr opsiwn o 'Le i anadlu'
  • Rheoli eich cyllid trwy gyllidebu'n well

Mae hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chymorth Canser Macmillan a'r Adran Gwaith a Phensiynau i gynnig cymorth arbenigol gydag arian a budd-daliadau i gleifion canser a'u gofalwyr ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu