HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi canfyddiadau ymweliad monitro Estyn

Image of a primary school classroom

26 Tachwedd 2021

Image of a primary school classroom"Mae Arweinwyr wedi gweithio'n dda gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i wneud cynnydd da yn erbyn yr holl argymhellion" - dyna farn Estyn, arolygiaeth addysg Cymru yn dilyn ymweliad monitro gwasanaethau addysg Cyngor Sir Powys.

Heddiw (dydd Gwener 26 Tachwedd), cyhoeddodd Estyn ganfyddiadau'r ymweliad monitro gan dynnu gwasanaethau addysg y Cyngor o'r categori awdurdodau lleol sy'n achosi pryder sylweddol.

Dywedodd Arolygwyr fod "Cyngor Sir Powys wedi gwneud cynnydd digonol o ran yr argymhellion yn dilyn yr arolwg craidd diweddaraf".

Yn ystod yr arolwg craidd gwreiddiol yn 2019, mynegodd arolygwyr bryderon sylweddol am wasanaethau addysg y Cyngor gan gynnig pump argymhelliad i sicrhau gwelliannau.  Roedd Estyn hefyd wedi gosod y Cyngor yng nghategori awdurdodau lleol sy'n achosi pryder sylweddol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Rydym wrth ein boddau gyda'r newyddion hwn.  Mae'r canfyddiadau'n adlewyrchu'n dda ar ymdrechion pawb yn yr ysgolion a'r gwasanaeth addysg ac rwyf am ddiolch iddynt am eu hymroddiad a'u gwaith proffesiynol.

"Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi darparu arweinyddiaeth gadarn ac wedi gweld newid sylweddol a phositif i addysg ym Mhowys gan gymeradwyo a dechrau ar strategaeth uchelgeisiol i drawsnewid addysg.  Rydym hefyd wedi gwella darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol i'n dysgwyr ni sydd fwyaf agored i niwed ac wedi gweithio gyda chynrychiolwyr o ysgolion uwchradd a rhanddeiliaid eraill i greu darpariaeth ôl-16 i wella hawliau dysgwyr ar draws Powys.

"Rydym hefyd wedi datblygu gweledigaeth ar gyfer addysg Gymraeg yn y sir i gynyddu cyfleoedd i blant a phobl ifanc i fod yn gwbwl ddwyieithog.  Rydym hefyd wedi gwneud cynnydd da i atgyfnerthu rheolaeth ariannol o fewn ysgolion.

"Dengys canfyddiadau'r adroddiad hwn ein bod wedi gosod sylfeini cadarn i wella'r gwasanaeth ymhellach er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i bob un dysgwr.

"Rhaid diolch yn arbennig i'r holl swyddogion yr wyf wedi cydweithio â hwy dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac rwy'n falch iawn o'r hyn a gyflawnwyd.  Mae eu gwaith yn haeddu cael ei gydnabod fel hyn."

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Dros y ddwy flynedd diwethaf, rydym wedi gweithio â rhanddeiliaid allweddol o fewn y maes addysg gan gynnwys Estyn, Llywodraeth Cymru ac arweinwyr ysgolion i gymryd y camau angenrheidiol i newid pethau er gwell.  Nid taith hawdd fu hon a bu rhaid gwneud penderfyniadau anodd ar y ffordd.

"Rhaid ymfalchio hefyd yn y ffaith bod y camau a'r gwelliannau hyn wedi digwydd dros gyfnod y pandemig, y cyfnod anoddaf erioed i wynebu'r Cyngor ac ysgolion.

"Mae addysg yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau. Mae heddiw yn garreg filltir bwysig yn ein hymdrechion i wneud Powys yn awdurdod addysg rhagorol a byddwn yn parhau i wneud y gwelliannau angenrheidiol i wella addysg i blant Powys gan roi anghenion dysgwyr wrth wraidd ein penderfyniadau."

Gallwch ddarllen adroddiad Estyn yma www.estyn.gov.wales/provider/6669999

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu