HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cyhoeddi pecyn tendro Ysgol Neuadd Brynllywarch

Image of Transforming Education words and its branding

6 Rhagfyr 2021

Image of Transforming Education words and its brandingCyhoeddodd y cyngor sir fod pecyn tendro ar gyfer adeiladu ysgol arbennig newydd yng ngogledd Powys wedi'i gyhoeddi.

Mae Cyngor Sir Powys yn chwilio am gontractwyr i adeiladu'r adeilad newydd ar gyfer Ysgol Neuadd Brynllywarch.

Mae'r ysgol yng Ngheri ger Y Drenewydd yn addysgu disgyblion rhwng 8 a 19 oed sydd ag amrywiaeth o anghenion unigol cymhleth sy'n unigryw i bob dysgwr.

Daw 75% o'r cyllid i adeiladu'r ysgol o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a'r 25% sy'n weddill o goffrau'r cyngor.

Mae'r prosiect yn rhan o Raglen Trawsnewid y cyngor i wireddu dyheadau Gweledigaeth 2025 - Cynllun Gwella Corfforaethol y cyngor.  Bydd hefyd yn helpu'r cyngor wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Gyda'r buddsoddiad hwn bydd y cyngor yn adeiladu ysgol fro bwrpasol a blaenllaw gyda lle i 72 o ddysgwyr mewn amgylcheddau sy'n addas i'r oedran, gan hefyd gynnwys:

  • cymorth a darpariaeth arbenigol i ddisgyblion gydag ymddygiadau heriol, anawsterau emosiynol a chymdeithasol mewn amgylchedd dysgu modern ac arloesol
  • mannau dysgu priodol i gyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol newydd
  • cyfarpar arbenigol gan gynnwys cyfleusterau TG i ategu canlyniadau addysgu a dysgu a fydd yn helpu i sicrhau fod dysgwyr yn gwneud yn fawr o'u potensial.
  • Ystafelloedd dosbarth gyda chyfarpar llawn gyda lle ymneilltuo, cyfleusterau golchi dillad a hylendid, ynghyd â lle dysgu unigol yn yr awyr agored.

Byddai grwpiau cymunedol hefyd yn gallu defnyddio'r cyfleusterau tu allan i oriau'r ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae gallu cyhoeddi'r pecyn tendro hwn yn gam mawr ymlaen gyda'r prosiect hwn.

"Un o'n blaenoriaethau ni yw creu campws bro arloesol a blaenllaw yn lle adeiladau presennol Neuadd Brynllywarch sy'n anaddas ar gyfer yr addysgu a'r dysgu sydd ei angen i helpu'r dysgwyr hynny sydd ag anawsterau ymddygiad, emosiynol a chymdeithasol sylweddol.

"Mae'r prosiect hwn yn fuddsoddiad enfawr yn ein seilwaith ysgolion.

"Fel rhan o Weledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd orau, yn arbennig i'n dysgwyr ni sydd fwyaf agored i niwed.  Bydd yr adeilad newydd i Ysgol Neuadd Brynllywarch yn dangos yr ymroddiad hwn."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/trawsnewidaddys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu