HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cadwch yn ddiogel ar eich beic newydd y Nadolig hwn

Image of a bike and bike helmet

8 Rhagfyr 2021

Image of a bike and bike helmetWrth i'r Nadolig nesáu, hoffai Tîm Diogelwch Ffyrdd Powys atgoffa unrhyw un sy'n derbyn neu'n rhoi beic newydd y Nadolig hwn, sicrhau fod ganddo'r offer diogelwch priodol hefyd.

Mae beic newydd yn aml yn uchel ar restr ddymuniadau llawer o blant (ac oedolion) adeg y Nadolig. Ond mae'n bwysig cofio y dylai beiciau hefyd gynnwys yr offer diogelwch priodol, er mwyn i'r beicwyr fod yn ddiogel, yn enwedig ym misoedd y gaeaf.

Os ydych chi'n prynu beic i rywun annwyl - a lwcus - eleni, dyma restr wirio o bethau i'w cofio:

  • Gwnewch yn siŵr bod y beic yn ddiogel ac yn addas ar gyfer y ffordd fawr

Yn aml, mae angen rhoi beiciau newydd at ei gilydd gartref - gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau'n ofalus a gwiriwch fod popeth, gan gynnwys y geriau a'r breciau, yn gweithio'n gywir cyn eu defnyddio.

Mae beiciau ail-law yn aml yn gallu bod yn fargen wych, ond cofiwch eu gwirio a gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel i'w reidio cyn eu rhoi'n anrheg.

  • Gwisgwch helmed bob amser

Gwnewch yn siŵr bob amser bod gan y reidiwr helmed seiclo sy'n addas er mwyn leihau'r risg o anaf i'r pen os bydd yn cwympo neu'n cael damwain.

  • Gwelededd

Fe'ch cynghorir  i  wisgo dillad lliw cywir a golau, neu adlewyrchol, pan fyddwch ar feic, fel bod defnyddwyr eraill y ffordd yn ei chael hi'n haws eich gweld chi, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Does dim rhaid i chi wisgo offer beicio arbennig - gallwch brynu sticeri adlewyrchol rhad i'w hychwanegu at gotiau neu wregys llachar i'w wisgo pan fyddwch ar eich beic.

  • Goleuadau!

Os ydych yn seiclo ar y ffordd, gwnewch yn siŵr bod gan y beic oleuadau sy'n gweithio, ar du blaen a chefn y beic, ar gyfer y dyddiau a'r nosweithiau tywyll hyn yn ystod y gaeaf. Mae'n anghyfreithlon  reidio  beic  heb oleuadau ar  y  ffordd pan fydd hi'n  dywyll .

  • Hyfforddiant

Mae tystiolaeth yn dangos mai hyfforddiant sy'n cynnig y ffordd orau o sicrhau bod beicwyr yn aros yn ddiogel ar gefn beic. Mae llawer o ysgolion Powys yn cynnig hyfforddiant beicio cenedlaethol safonol i'w disgyblion. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn ar ein gwefan: https://en.powys.gov.uk/article/4040/Bicycle-Safety-Schemes

"Mae beic newydd  wastad wedi yn  ddewis   poblogaidd  i  blant ei ychwanegu at  eu  rhestrau Nadolig,  ac  mae mwy ohonom nag erioed o'r blaen,  gan gynnwys oedolion, yn reidio  beiciau  ac yn mwynhau  manteision beicio,"   meddai'r  Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys dros Briffyrdd.

"Fodd bynnag, mae'n  bwysig   cofio  cadw'n  ddiogel pan fyddwch  allan  ar  eich  beic.   Dyna  pam y carem   atgoffa'r   rhai  ohonom  sy'n ddigon  ffodus  i gael beic y Nadolig hwn, mai sicrhau bod gennym yr offer a'r sgiliau angenrheidiol i'n cadw'n ddiogel wrth feicio yw'r cyngor a roddwn.  "

I gael rhagor o  wybodaeth am  feicio  a  diogelwch ar  y  ffyrdd,   dilynwch   Dîm Diogelwch Ffyrdd Powys  ar  Facebook  a  Twitter

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu