HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

A oes gennych chi hawl i £100 tuag at eich biliau tanwydd gaeaf?

A woman looking warm and cosy with her Christmas socks on

10 Rhagfyr 2021

A woman looking warm and cosy with her Christmas socks onFe allai trigolion Powys sydd o oedran gweithio ac yn ei chael hi'n anodd gwresogi eu cartrefi dros y gaeaf, dderbyn un tâl arbennig o £100 gan Lywodraeth Cymru.

Gall aelwydydd sy'n derbyn Cymorth Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm,  Credyd Cynhwysol neu Gredydau Treth Gwaith unrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022 fod â hawl i'r grant a dylech gysylltu â Chyngor Sir Powys (CSP) i wneud cais.

Yn ôl y cyngor, gall fod hyd at 9,000 o bobl yn y sir â hawl i'r tâl hwn dan Gynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf, ac mae'n ysgrifennu at y rhai mae'n gwybod i fod yn ateb y meini prawf ond nid yw am weld unrhyw un arall ym Mhowys yn colli allan os oes ganddynt hawl i'r tâl hwn. 

Bydd modd gwneud cais o ddydd Llun 13 Rhagfyr ymlaen trwy wefan Cyngor Sir Powys a chwilio am 'Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf'.  Rhaid derbyn ceisiadau cyn 18 Chwefror 2022 fan bellaf.

Os ydych chi angen help i wneud cais ffoniwch y cyngor ar 01597 826345.

Dywedodd y Cyngh Aled Davies, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Portffolio ar faterion Cyllid: "Rydym yn ymwybodol fod nifer o'n trigolion yn poeni am gostau cynyddol gwresogi eu cartrefi ac rwy'n annog unrhyw un allai fod yn gymwys am y tâl hwn i anfon cais.

"Fe allai'r arian ychwanegol hwn hwyluso pethau wrth geisio talu biliau'r cartref y gaeaf hwn ac os yw'r amcangyfrifon yn gywir, fe allai arwain at dalu dros £900,000 i drigolion Powys."

Bydd y taliadau'n cychwyn o fis Ionawr 2022 gan orffen erbyn diwedd mis Mawrth ond mae'r cyngor sir yn gobeithio eu hanfon cyn hynny os yw'n bosibl.

Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth i ategu'r cais i hawlio'r £100.

Fe allai fod yn ddefnyddiol i drigolion Powys sy'n ei chael hi'n anodd gwresogi eu cartrefi i gysylltu â Gwasanaeth Cynghori Ariannol CSP am gyngor cyfrinachol, am ddim ar reoli biliau tanwydd a ffyrdd eraill o gadw'n gynnes.

I wybod mwy ewch i wefan CSP a chwilio am 'gyngor ariannol'. Mae'n cynnwys amryw o ddulliau am ddim i'ch helpu chi reoli eich arian yn well a ffurflen ar-lein lle gallwch ofyn am gyngor ariannol.

Neu gallwch ffonio 01874 612153 neu e-bostio wrteam@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu