HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Daliwch ati gyda'r ymdrechion ailgylchu ENFAWR y Nadolig yma i gael Cymru i rif un

Image of a recycler in a christmas jumper

14 Rhagfyr 2021

Image of a recycler in a christmas jumperWrth i ni ailgylchu mwy nag erioed yng Nghymru, rydyn ni'n galw ar ein preswylwyr i ddal ati gyda'u hymdrechion 'enfawr' i ailgylchu dros y Nadolig. 

Gyda 94% ohonon ni'n ailgylchu'n rheolaidd *, daeth Cymru'n genedl o Ailgylchwyr Gwych. Ni yw'r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu, ac rydyn ni'n cefnogi Ymgyrch Gwych Cymru yn Ailgylchu i gyrraedd rhif un.

Mae'r data diweddaraf yn dangos ein bod un cam yn nes at gyrraedd y brig, gyda chyfradd ailgylchu Cymru'n codi i 65.4%**. Mae hyn yn golygu ein bod yn ailgylchu ychydig mwy na 65% o'n gwastraff, sy'n rhagori ar darged Llywodraeth Cymru yn ei datganiad 'Mwy nag Ailgylchu' o 64% ar gyfer eleni.

Datgelodd arolwg a gynhaliwyd yn gynharach eleni bod mwy nac wyth ym mhob 10 o ddinasyddion Cymru'n credu mai ailgylchu yw'r peth 'iawn' i'w wneud erbyn hyn, gyda saith allan o 10 yn ailgylchu wrth chwarae eu rhan dros yr amgylchedd.*** Mae mwy ohonon ni nag erioed yn gweld ailgylchu fel rhan o'n harferion beunyddiol. Mae'n ddiddorol gweld bod cynnydd mawr yn y nifer ohonon ni sy'n dweud mai pryderon amgylcheddol yw ein prif ysgogiad i ailgylchu. Mae hyn yn wych, ond 'dyw bron i hanner ohonon ni ddim yn ailgylchu popeth y gallwn o hyd. Felly mae mwy i'w gwneud i sicrhau ein bod yn rhoi pethau y gellir eu hailgylchu allan yn ein casgliadau ailgylchu ar ymyl y ffordd bob wythnos.

Os ydym ni am gael Cymru o'r trydydd safle yn y byd i rif un, a pharhau i ddiogelu ein hadnoddau gwerthfawr, mae angen inni oll gynyddu ein hymdrechion dros gyfnod yr Ŵyl.

Yn draddodiadol, y Nadolig yw'r adeg o'r flwyddyn pan rydym yn creu'r mwyaf o wastraff gartref. O'r holl fwyd ychwanegol rydyn ni'n ei brynu, i'r swmp o ddeunydd pacio a ddaw yn sgil prynu anrhegion Nadolig, mae'n gyfle gwych i sicrhau ein bod yn ailgylchu popeth y gallwn.

Dyna pam rydyn ni'n cefnogi'r ymgyrch 'Bydd Wych. Ailgylcha' gan Cymru yn Ailgylchu, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, i annog pawb yng Nghymru i fod yn Ailgylchwyr Gwych dros y Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae dinasyddion Cymru'n dangos eu bod yn WYCH am ailgylchu, a dylen ni oll fod yn falch o'n hymdrechion, ond mae mwy y gallwn ei wneud o hyd. Rydyn ni'n galw ar ein  preswylwyr i ddal ati gyda'r gwaith da dros y Nadolig a helpu i gael Cymru yn Rhif Un, yn enwedig gan mai dyma'r adeg o'r flwyddyn rydyn ni'n defnyddio ac yn prynu llawer mwy nag arfer.

"Gwyddom fod diogelu ein gwlad hardd o bwys i bobl yng Nghymru ac mae ailgylchu'n chwarae rhan allweddol mewn mynd i'r afael â newid hinsawdd. Dyma weithred syml y gall pawb ei gwneud i helpu i wneud gwahaniaeth go iawn".

Dilynwch y cyngor defnyddiol yma i fod yn Ailgylchwr Gwych y Nadolig hwn:

  • Bwytwch, ailgylchwch, a byddwch lawen. Mae pob Cyngor yng Nghymru'n darparu gwasanaeth casglu ailgylchu gwastraff bwydwythnosol. Defnyddiwch ef, da chi. Gallwch ailgylchu esgyrn twrci, crafion llysiau ac unrhyw fwydydd dros ben na allwch eu bwyta'n ddiogel yn nes ymlaen! A daliwch ati i ailgylchu gwastraff bwyd arall dros gyfnod y Nadolig hefyd, fel bagiau te a gwaddodion coffi, plisg wyau, crafion a chreiddiau ffrwythau a hen fara.
  • Concrwch eich cardfwrddy Nadolig hwn. Gallwch ailgylchu'r holl gardbord a ddaw yn eich danfoniadau ar-lein. Tynnwch y tâp pacio a gwasgwch focsys yn wastad. Neu gallwch eu torri'n ddarnau llai i arbed lle yn eich bag, eich bin, neu'ch bocs ailgylchu. Ar ôl y Nadolig, ailgylchwch eich cardiau i gyd, ond cofiwch dynnu unrhyw fathodynnau, ffoil, llwch llachar neu rubanau'n gyntaf, gan na ellir ailgylchu'r darnau hyn.
  • Gallwch ailgylchu'r rhan fwyaf o bethau plastigo amgylch y cartref, yn cynnwys poteli diodydd, poteli nwyddau glanhau, a photeli nwyddau ymolchi. Gwagiwch, rinsiwch a gwasgwch nhw cyn eu hailgylchu. Gadewch y caeadau, y labeli, y pigau arllwys a'r chwistrelli arnynt - rydym yn tynnu'r rhain yn ystod y broses ailgylchu. Gallwch hefyd ailgylchu'r tybiau plastig mawr o siocled a melysion mae'r rhan fwyaf ohonon ni'n eu mwynhau dros y Nadolig!
  • Peidiwch ag anghofio ffoily Nadolig hwn. Gallwch ailgylchu'ch casys mins peis ffoil gwag ac unrhyw ffoil a gafodd ei ddefnyddio i goginio dros y Nadolig, cyn belled â'i fod yn lân, yn ddi-staen a heb fwyd, saim neu olew arno. Rinsiwch dybiau a chynwysyddion ffoil cyn eu hailgylchu.
  • Gallwch ailgylchu caniau bwyd a diod metel. Rinsiwch y caniau'n sydyn yn gyntaf.
  • Maepapur lapio'n anodd ei ailgylchu, ond mae yna ddewisiadau eraill ecogyfeillgar i'w cael, fel papur brown a brethyn lapio, y gallwch eu haddurno gyda rhubanau Nadoligaidd. Y peth da amdanyn nhw yw y gellir eu defnyddio eto'r flwyddyn nesaf!Os ydych chi'n ansicr o'r hyn y gallwch - ac na allwch - ei ailgylchu, gallwch ddefnyddio Lleolydd Ailgylchu Cymru yn Ailgylchu.

I ddysgu mwy am ffeithiau ac awgrymiadau '12 dydd y Nadolig' Cymru yn Ailgylchu, ewch draw i'r wefan byddwychailgylcha.org.uk/ neu ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #ByddWychAilgylcha a #ByddWychDrosYDolig

* Traciwr Ailgylchu Cenedlaethol WRAP (Cymru), March 2021
** Ystadegau Cymru
***Arolwg Icaro Post-Burst 3, Ebrill 2021

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu