HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar y cynnig ar gyfer ysgolion Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

14 Rhagfyr 2021

Image of Transforming Education words and its brandingBydd hysbysiad statudol yn cynnig uno tair o ysgolion presennol i greu ysgol gynradd newydd sbon yn neu Powys yn cael ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd, mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau i drawsnewid addysg yn ardal dalgylch Aberhonddu.

Yn gynharach eleni, cynhaliodd y cyngor ymgynghoriad ar y cynnig.

Heddiw, (dydd Mawrth, 14 Rhagfyr) ystyriodd y Cabinet yr adroddiad ymgynghori a rhoddodd ei sel bendith i gyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol yn cynnig i uno'r tair ysgol a chreu ysgol gynradd newydd a fyddai'n gweithredu o'r tri safle presennol.  Y dyddiad targed ar gyfer sefydlu'r ysgol gynradd newydd fyddai mis Medi 2023.

Fel rhan o'r hysbysiad statudol, byddai'r ysgol newydd wedyn yn trosglwyddo i adeilad newydd sbon ar safle newydd yn Aberhonddu.  Y dyddiad targed ar gyfer hyn yw 2025/26.

Bydd y cynlluniau'n helpu'r cyngor i wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys - strategaeth uchelgeisiol dros ddeng mlynedd a gafodd ei chymeradwyo y llynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar y cynnig hwn.

"Ar ôl pwyso a mesur holl ymatebion yr ymgynghoriad, mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau â'r cynnig trwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol sy'n cynnig yn ffurfiol i uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiadau'r dysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn gyflawni hyn trwy wireddu ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd orau lle bydd ein dysgwyr a'n hathrawon yn gallu ffynnu a chyrraedd eu potensial.

"Mae hon yn strategaeth uchelgeisiol a chyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl a haeddiannol i'n dysgwyr.  Ond wrth i ni ddechrau ei gweithredu, bydd penderfyniadau anodd yn ein hwynebu wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys, sef y nifer fawr o ysgolion bach yn y sir, llai o ddisgyblion a nifer fawr o lefydd gwag.

"Nid ar chwarae bach y daethom i'r penderfyniad hwn ond rydym wedi sicrhau bod buddiannau pennaf y dysgwyr yn yr ysgolion hyn wrth wraidd ein trafodaethau ac unrhyw benderfyniadau.

"Rwy'n credu y bydd ein cynlluniau ar gyfer ardal dalgylch Aberhonddu'n ein helpu ni wireddu ein strategaeth a gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr y dyfodol."

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu