HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cyflenwad da o becynnau Prawf Llif Unffordd ym Mhowys

Image of Lateral Flow test

16 Rhagfyr 2021

Image of Lateral Flow testMae cyflenwad da o becynnau prawf llif unffordd ar gael i'w casglu o sawl lleoliad ar draws Powys, meddai'r cyngor sir.

Gyda'r meini prawf profi wedi'i ehangu fel bod unrhyw un erbyn hyn yn gallu cael prawf LFT, dyma atgoffa trigolion Powys bod modd eu casglu o nifer o lyfrgelloedd Powys yn ogystal a fferyllfeydd lleol.

Mae tua un o bob tri sydd â coronafeirws heb unrhyw symptomau, ond mae'n dal yn bosibl heintio eraill.

Un ffordd o wybod os oes gennych y feirws yw cael prawf rheolaidd.  Os bydd pobl yn profi'n bositif ac yn hunanynysu, bydd yn helpu i dorri'r gadwyn drosglwyddo ac yn cyfyngu ar ymlediad y feirws.

Mae'r profion hyn dim ond ar gyfer pobl sydd heb symptomau.

Rydym yn annog trigolion i wneud prawf LFT ddwywaith yr wythnos os:

 • nad ydych wedi'ch brechu'n llwyr
 • os ydych yn cael eich ystyried yn agored i niwed
 • mewn cysylltiad agos â rhywun sy'n agored i niwed
 • yn treulio amser mewn amgylchedd risg uchel 

Osydych chi'n dangos symptomau COVID-19, mae angen i chi drefnu prawf PCR (ar gov.uk).

Byddai'n fuddiol defnyddio profion llif unffordd cyflym yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • os ydych chi'n wirfoddolwr
 • yn methu gweithio o adref
 • yn ofalwr di-dâl
 • yn ymweld â Chymru o wlad arall
 • yn teithio i rannau eraill o Gymru neu'r DU
 • mae'r bwrdd iechyd wedi gofyn i chi wneud prawf cyn mynd i'r ysbyty
 • rydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth yr ysbyty
 • rydych chi'n rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
 • rydych yn mynd i ddigwyddiad sy'n gofyn am brawf
 • rydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif a/neu wedi cael hysbysiad dros yr ap ac am wneud prawf ychwanegol ochr yn ochr â'r profion PCR sydd i'w gwneud ar yr ail a'r wythfed diwrnod.

Os ydych chi'n cael profion trwy eich cyflogwr neu leoliad addysg, dylech barhau i wneud hynny.

I ddod o hyd i'ch llyfrgell neu fferyllfa leol agosaf sydd â chyflenwad o becynnau Prawf Llif Unffordd ewch i https://maps.test-and-trace.nhs.uk/

Dylech brofi ddwywaith yr wythnos, tri neu bedwar diwrnod ar wahân. Dylech roigwybod canlyniadau'r profion llif unffordd cyflym (ar GOV.UK) y diwrnod rydych chi neu rywun ar eich aelwyd yn cymryd y prawf.    

Os yw eich prawf yn bositif, dylech drefnuprawf PCR o fewn 24 awr o gael canlyniad prawf llif unffordd positif. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu