gwelededd ddewislen symudol Toggle

Pwysau ar draws system Gofal Powys

White heart in red box

16 Rhagfyr 2021

White heart in red box
Mae pobl ym Mhowys yn cael eu hannog i helpu i gefnogi eu perthnasau i ddod adref o'r ysbyty dros gyfnod yr ŵyl, fel nad ydynt yn treulio mwy o amser yn yr ysbyty nag sy'n gwbl angenrheidiol.

Ar hyn o bryd, mae galw eithriadol o uchel ar wasanaethau gofal ledled Powys a rhagwelir y bydd y sefyllfa'n mynd yn fwy anodd ei rheoli wrth i ni symud yn ddyfnach i'r gaeaf.

Dywedodd Ali Bulman, y Cyfarwyddwr Gweithredol dros Bobl a Datblygu Sefydliadol: "Rydym eisoes yn profi oedi wrth ddarparu gwasanaethau gofal i'r trigolion hynny sydd eu hangen, a gwyddom y gallai hyn effeithio ar les pobl, gan arwain o bosibl at bobl yn datblygu mwy o anghenion am ofal a chymorth.

"Ar hyn o bryd, mae'n dod yn fwyfwy anodd trosglwyddo trigolion Powys allan o'r ysbyty ac yn ôl adref pan fyddant yn barod i adael.  Mae hyn yn creu prinder sylweddol o welyau ac mae ambiwlansys yn gorfod aros wrth "ddrws ffrynt" ysbytai o ganlyniad.  Mae hyn yn golygu nad yw parafeddygon yn gallu ymateb mor gyflym ag y byddant fel arfer i alwadau eraill 999 yn y gymuned.

"Mae'r Cyngor Sir yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi pobl i ddychwelyd adref o'r ysbyty cyn gynted â phosibl. Rydym wedi cynyddu nifer y staff yn ein gwasanaethau ysbyty a darparwyr fel y gallwn ddeall yn gyflym y gofal tymor byr sydd ei angen ar bobl pan fyddant yn gadael yr ysbyty.

"Nid oes digon o ofal yn y cartref i ateb y galw, fodd bynnag, felly rydym hefyd yn gweithio i gynnig mathau eraill o gymorth lle bynnag y gallwn fel mesur tymor byr. Mae'r sefyllfa ddigynsail hon yn gofyn i ni i gydweithio mewn partneriaeth, ac mae'r bartneriaeth honno'n cynnwys teuluoedd Powys.

"Os oes gennych berthynas neu anwylyn yn yr ysbyty sy'n ddigon da i fynd adref ond sy'n aros i gael ei ryddhau gyda gofal cartref a chymorth iechyd cymunedol, efallai y gallwch eu helpu i gyrraedd adref yn gyflymach os ydych chi a'ch teulu mewn sefyllfa i'w cefnogi gartref. Siaradwch â'r staff os yw hyn yn rhywbeth y gallwch chi helpu gydag ef."

"Efallai y byddwn hefyd yn cynnig arhosiad dros dro mewn lleoliad gofal preswyl neu nyrsio i'ch perthnasau neu anwyliaid tra byddwn yn dod o hyd i'r cymorth angenrheidiol yn y cartref. Gwyddom nad dyma'r opsiwn delfrydol bob amser ond mae treulio cyn lleied o amser yn yr ysbyty yn well i'n trigolion, gan leihau'r siawns o gael heintiau mewn ysbytai a cholli annibyniaeth. Mae angen i ni hefyd wneud popeth o fewn ein gallu i ryddhau gwelyau ysbyty i'r rhai ag anghenion gofal brys.

"Bydd eich cefnogaeth nid yn unig yn helpu eich anwyliaid; bydd hefyd yn gwneud llawer i gefnogi'r GIG a'r gwasanaethau cymdeithasol," ychwanegodd.