HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Dweud eich dweud ar sut mae Powys yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Image depicting climate change

16 Rhagfyr 2021

Image depicting climate changeAr ôl datgan argyfwng newid yn yr hinsawdd ac ymrwymo i leihau allyriadau carbon i sero net erbyn 2030, hoffai Cyngor Sir Powys yn awr gael eich adborth ar ei strategaeth ddrafft gyntaf ar newid yn yr hinsawdd.

Mae'r Newid yn yr Hinsawdd yn digwydd yn agos i gartrefi llawer ohonom ym Mhowys. Rydym eisoes yn gweld mwy o dywydd eithafol ac wrth inni adfer o covid cawn gyfle i geisio adeiladu'n ôl yn well a chael adferiad gwyrdd, carbon niwtral.

Fis Medi 2020, datganodd Cyngor Sir Powys argyfwng hinsawdd a chytunodd ar gynnig trawsbleidiol ar newid yn yr hinsawdd. Fis diwethaf, cynhaliodd y cyngor ddigwyddiad COP Cymru gyda'r arweinydd yn rhannu arfer gorau a phrosiectau arloesol gyda chynrychiolwyr o bob rhan o Gymru a'r DU. Mae'r strategaeth ddrafft ar yr hinsawdd, sef Gweledigaeth a Strategaeth Hinsawdd y Barcud Coch, yn adeiladu ar y camau hyn ac yn amlygu sut mae gweithredu ar newid yn yr hinsawdd yn bodloni pedair colofn Gweledigaeth 2025 y cyngor ac yn nodi'r uchelgais ar gyfer y dyfodol

"Mae Powys bob amser wedi bod yn sir flaengar - gyda chymunedau'n angerddol ac wedi ymrwymo i ofalu am yr amgylchedd ac yn fodlon mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd," esbonia'r Cynghorydd Rosemary Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys.

"Nid yw hi ond yn iawn ein bod ni, fel cyngor, yn cynyddu ein hymdrechion i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Gyda'n partneriaid a'n rhanddeiliaid, ein nod yw bod yn rym blaenllaw wrth wneud dewisiadau gwyrddach a pharhau â'r gwaith rhagorol sydd eisoes yn digwydd ymhob ran o'r sir i'n tywys ar y llwybr tuag at leihau ein gollyngiadau carbon i sero net erbyn 2030."

Ar hyn o bryd mae'r strategaeth ddrafft yn cyfuno awgrymiadau gan staff a'r gymuned, gyda mewnbwn gan y pwyllgor ar newid yn yr hinsawdd, Cyngor Partneriaeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol, Climate Emergency UK, a sawl grŵp arall. Drwy'r strategaeth hon, nod y cyngor yw chwarae ei ran wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy hwyluso newid a darparu arweinyddiaeth ddinesig ar draws y sir a fydd yn annog eraill i ddilyn. Fodd bynnag, nid yr awdurdod lleol yn unig sy'n gyfrifol am wneud y newidiadau hyn ac mae'r cyngor yn awyddus i weithio gyda'r holl randdeiliaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i sicrhau bod camau digonol yn cael eu cymryd a bod cynnydd yn digwydd.

Mae copi drafft o Weledigaeth a Strategaeth Hinsawdd y Barcud Coch ar gael i'w weld ar-lein tan 7 Ionawr, a byddai'r cyngor yn croesawu adborth ac awgrymiadau ar gyfer cyfraniadau pellach tuag at ddyfodol gweithredu ar dynged yr hinsawdd ym Mhowys.

I weld copi o'r strategaeth ddrafft a rhoi eich adborth i ni, ewch i:

Saesneg: https://www.haveyoursaypowys.wales/climate-strategy
Cymraeg: https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/strategaeth-hinsawdd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu