HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr

Image of a primary school classroom

16 Rhagfyr 2021

Image of a primary school classroomMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd ysgolion Powys yn cael dau ddiwrnod cynllunio yn yr wythnos gyntaf nôl ar ôl gwyliau'r Nadolig.

Heddiw, mae Jeremy Miles AS, y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg, wedi cyhoeddi ei fod yn darparu dau ddiwrnod cynllunio i bob ysgol ar ddechrau tymor newydd y gwanwyn. Bydd hyn yn rhoi amser i ysgolion asesu capasiti staffio ac i roi'r mesurau angenrheidiol ar waith i gefnogi dysgwyr pan fyddant yn dychwelyd.

Yn dilyn trafodaethau gyda phenaethiaid ac undebau athrawon, mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd dydd Mercher y 5ed a dydd Iau y 6ed o Ionawr 2022 yn ddiwrnodau paratoi ar gyfer ysgolion yn y sir.

Bydd y diwrnodau hyn yn caniatáu i ysgolion adolygu eu hasesiadau risg, eu prosesau a'u systemau i sicrhau y bydd yr ysgol yn ddiogel i ddysgwyr dychwelyd.

Cytunwyd hefyd y bydd pob ysgol yn darparu dysgu cyfunol i ddysgwyr ddydd Gwener y 7fed o Ionawr 2022 ond y bydd ar agor i blant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol/hanfodol.

Ni ddylai'r lleoliadau blynyddoedd cynnar hynny sy'n darparu gofal plant 30 awr yr wythnos gael eu heffeithio ond anogir rhieni a gofalwyr i gael gair gyda'u lleoliadau blynyddoedd cynnar i weld a ydynt ar agor.

Mae'r cyngor wedi dweud mai'r bwriad yw y bydd ysgolion ym Mhowys yn dal i orffen ar ddiwrnod olaf y tymor sef dydd Mercher yr 22ain o Ragfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Wrth i ni nesáu at ddiwedd y tymor a diwedd 2021, hoffwn ddiolch i rieni a gofalwyr yn ogystal ag athrawon a staff eraill mewn ysgolion am flwyddyn hynod o anodd a heriol arall.

"Mae'r pandemig yn parhau i roi straen ychwanegol ar bawb, yn enwedig rhieni a gofalwyr a'n hysgolion.

"Bydd tymor y gwanwyn yma cyn bo hir ac mae'n briodol ein bod yn rhoi gwybod i chi beth yw'r cynlluniau ar gyfer pan fydd dysgwyr yn dychwelyd i'w lleoliadau addysg ar ôl gwyliau'r Nadolig.

"Ein bwriad yw y bydd pob dysgwr yn dychwelyd i'w lleoliadau addysg ddydd Llun y 10fed o Ionawr 2022.  Fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar lefelau'r Coronafeirws yn y Flwyddyn Newydd, felly mae'n bwysig bod teuluoedd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.

"Rhaid i ni bwysleisio ein bod yn dal i fod yng nghanol y pandemig hwn. Dylai rhieni barhau i fod ar eu gwyliadwriaeth am y coronafeirws a chadw plant sy'n sâl i ffwrdd o'r ysgol a lleoliadau blynyddoedd cynnar hyd yn oed os yw'r symptomau'n ymddangos yn ysgafn iawn.

"Bydd angen i ddysgwyr a'n staff i fod mor ddiogel â phosibl pan fyddant yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr a byddwn yn annog pob teulu i ddilyn rheolau diweddaraf y Coronafeirws fel ei bod yn ddiogel i bawb pan fydd dysgwyr yn dychwelyd i'w hysgol ym mis Ionawr.

"Yn olaf, hoffem ddymuno gwyliau hapus a diogel i bawb dros y Nadolig ac edrychwn ymlaen at weld plant a phobl ifanc nôl mewn ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar ym mis Ionawr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu