gwelededd ddewislen symudol Toggle

Byddwch yn ofalus wrth brynu nwyddau Nadolig ar-lein munud olaf

Image of a laptop and padlock symbol

17 Rhagfyr 2021

Image of a laptop and padlock symbol
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Sir Powys yn awyddus i atgoffa trigolion sy'n prynu anrhegion Nadolig munud olaf ar-lein, i beidio â bod yn destun twyll gwerthwyr diegwyddor.

Ynghyd â'r Swyddfa Diogelwch Cynnyrch (OPSS), mae tîm Safonau Masnach y cyngor yn sicrhau bod pobl yn gwirio gan bwy maen nhw'n prynu. Efallai nad yw llawer o ddefnyddwyr yn ymwybodol nad y llwyfannau ar-lein yw gwerthwyr y cynhyrchion ar eu gwefannau yn aml ond mai cyfryngwyr ydynt rhwng cwmni annibynnol a'r prynwr. A bod prynu cynnyrch gan fusnesau sydd wedi'u lleoli dramor neu sy'n methu â darparu cyfeiriad, yn cynyddu'r risgiau.

Wrth i fwy a mwy o siopwyr ddefnyddio llwyfannau ar-lein, felly hefyd y gwerthwyr diegwyddor, sy'n cyflenwi cynnyrch anniogel ac yn gwrthod cynnig cymorth pan fydd pethau'n mynd o chwith.

Felly, mae OPSS a thîm Safonau Masnach y cyngor yn cyhoeddi Rhestr Wirio Diogelwch ar gyfer unrhyw un sy'n prynu cynnyrch drwy lwyfannau ar-lein:

  • Ydych chi'n prynu'n uniongyrchol o lwyfan ar-lein ynteu gan werthwr trydydd parti?
  • Ymchwiliwch i'r masnachwr - Peidiwch â rhuthro i brynu eitem cyn gynted ag y byddwch yn sylwi ar fargen dda. Treuliwch ychydig o amser yn ymchwilio i'r cwmni neu'r masnachwr yn gyntaf drwy wirio eu bod wedi'u diogelu gan gorff masnach, bod ganddo gyfeiriad cofrestredig a ph'un a oes ganddo enw da gyda chwsmeriaid.
  • A yw'r gwerthwr wedi'i leoli yn y DU neu dramor, ac a oes enw a chyfeiriad lle gallwch chi gysylltu â nhw?
  • Gwnewch wiriad parth - Teipiwch gyfeiriad gwe'r masnachwr i whois.com fel eich bod yn gwybod eu bod yn ddilys. Gwnewch yn siŵr bod eu cyfeiriad llawn a'u manylion cyswllt wedi'u rhestru.
  • Chwiliwch am y clo clap - Wrth brynu ar-lein, cadwch lygad am yr arwydd clo clap yn y bar url ar y dudalen dalu fel eich bod yn gwybod bod y wefan yn un ddiogel. Dylai'r cyfeiriad gwe hefyd ddechrau gyda 'https://' a gall rhan o'r geiriad droi'n wyrdd hefyd.
  • Peidiwch â thalu drwy drosglwyddiad banc - Defnyddiwch gerdyn credyd, cerdyn debyd neu PayPal bob amser i dalu am eitemau a brynir ar-lein a pheidiwch byth â thalu drwy drosglwyddiad banc. Gall trosglwyddiadau banc fod yn anodd eu holrhain sy'n golygu eich bod yn annhebygol iawn o gael eich arian yn ôl.

"Gyda chymaint o bobl yn siopa ar-lein i gymharu bargeinion, mae sgamwyr yn defnyddio tactegau niferus i dargedu pobl gyda nwyddau nad ydynt yn bodoli mewn gwirionedd," esbonia'r Cynghorydd Beverley Baynham, aelod cabinet dros Safonau Masnach.

"Maen nhw'n denu pobl gyda bargeinion pris gostyngol ac yna'n perswadio pobl i brynu eitemau gydag argymhellion ffug gan gwsmeriaid. Mae'n bwysig iawn nad yw pobl yn rhuthro i brynu eitem pan fyddant yn sylwi ar fargen ond yn cymryd peth amser i wneud yn siŵr ei bod yn ddilys yn gyntaf.

"Mae nifer o gamau y gall pobl eu cymryd i'w hamddiffyn eu hunain, gan gynnwys cynnal diwydrwydd dyladwy sylfaenol cyn prynu nwyddau. Mae hyn yn cynnwys gwirio adolygiadau neu gyfeiriadau'r gwerthwr a hefyd chwilio am arwyddion megis a yw parth y wefan yn dechrau gyda 'https'."

Dywedodd Prif Weithredwr OPSS Graham Russell: "Rydym yn gweld cynnydd yn y defnydd o farchnadoedd ar-lein gan ddefnyddwyr ledled y DU. Ar yr un pryd, mae gormod o dystiolaeth bod cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio yn cael eu gwerthu gan werthwyr trydydd parti. Anogaf ddefnyddwyr i fod yn ofalus a nodi gan bwy ac o ble y maent yn prynu.

"Mae OPSS eisoes yn nodi cynhyrchion sy'n peri risg ddifrifol ond sy'n dal i fod ar gael ar-lein, gan weithio gyda Safonau Masnach lleol sy'n gofyn i Lwyfannau Ar-lein sicrhau nad ydynt ar werth ganddynt mwyach. Cafodd dros 10,000 o gynhyrchion anniogel gan gynnwys teganau wedi'u diddymu o lwyfannau ar-lein yn 2021 yn unig."

I gael rhagor o wybodaeth am gadw'n  ddiogel  ar-lein  neu i roi gwybod  am  sgamiau posibl , defnyddiwch y cysylltiadau canlynol: