HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Un cam yn agosach ar gyfer cynlluniau pont newydd yn Y Drenewydd

Image of an artist's impression of the proposed new bridge in Newtown

20 Rhagfyr 2021

Image of an artist's impression of the proposed new bridge in Newtown Mae cais cynllunio wedi'i gyflwyno ar gyfer pont seiclo a cherdded hir ddisgwyliedig ar draws yr Afon Hafren, sy'n cysylltu'r llwybr glan afon a Ffordd Y Trallwng yn Y Drenewydd.

Yn dilyn trafodaethau maith ac oedi a achoswyd gan y pandemig, dyma garreg filltir i'w chroesawu gyda'r prosiect i greu cyswllt teithio llesol diogel rhwng y cymunedau, busnesau a mwynderau ar ddwy ochr yr afon.

Cafodd y prosiect hwn a ddynodwyd o fewn y Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol eu llunio ychydig flynyddoedd yn ôl. Yn ystod y broses ymgynghori, roedd adborth oddi wrth drigolion, grwpiau cymunedol, ysgolion, teuluoedd, a rhanddeiliaid eraill wedi helpu siapio dyfodol y llwybrau teithio llesol a argymhellwyd led led Powys.

"Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru yn genedl o gerddwyr a seiclwyr." Esboniodd y Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros Briffyrdd.

"Yn y bôn, golyga hyn ein bod yn ymdrechu i sicrhau ei fod yn bosibl i ni wneud teithiau byrion megis cymudo yn y car i'r gwaith, ysgol neu'r siopau lleol, trwy ddulliau sy'n weithgar yn gorfforol, megis cerdded neu seiclo.

"Bydd y bont hon yn gwneud cymaint o wahaniaeth i'r sawl sy'n byw yn yr ardal leol ac fe fydd yn cynnig y cyfle iddynt yn sicr i wneud y teithiau hynny ar feic neu ar droed, yn hytrach na gorfod mynd yn y car. 

"Rydym wrth ein boddau i fod yn gallu symud ymlaen o'r diwedd at y cam nesaf o'r prosiect cyffrous hwn a fydd yn ein gweld yn mynd allan am dendr gobeithio ar gyfer dyluniad ac adeiladwaith y bont cyn gynted ag y bydd y cais cynllunio'n cael ei gymeradwyo."

Bydd rhagor o wybodaeth am gynnydd y prosiect ar gael yn y flwyddyn newydd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu