gwelededd ddewislen symudol Toggle

Safle Dechrau'n Deg a gofal plant newydd i Aberhonddu

A group of children sitting on the floor clapping

22 Rhagfyr 2021

A group of children sitting on the floor clapping
Mae caniatâd cynllunio newydd gael ei roi i adeiladu adeilad modiwlaidd newydd sydd i' godi ar safle Ysgol yr Eglwys yng Nghymru y Priordy yn Aberhonddu.

Bydd yr adeilad a ariennir gan grant cyfalaf Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru o £820,000.00 yn darparu gofal plant Dechrau'n Deg a darpariaeth y Cyfnod Sylfaen, yn ogystal â gofod swyddfa amlasiantaethol i weithwyr proffesiynol sy'n cefnogi teuluoedd.

Mae'r cynlluniau'n cynnwys dwy ystafell fawr, man chwarae awyr agored pwrpasol, swyddfa fach ac ardal gyswllt teuluol.

Bydd y safle newydd yn darparu gofal plant Dechrau'n Deg o ansawdd uchel am ddim i blant dwy flwydd oed a bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i redeg grwpiau rhianta a hyfforddiant. Yn ogystal, bydd lle i blant 3 a 4 oed gael mynediad at ddarpariaeth y Cyfnod Sylfaen a darpariaeth y Cynnig Gofal Plant.

Bydd gan yr adeilad hefyd swyddfa aml-asiantaeth fach ac ystafell gyswllt lle gall gweithwyr proffesiynol fel Ymwelwyr Iechyd a Therapyddion Iaith a Lleferydd gwrdd â theuluoedd.

Sicrhawyd cyllid Cyfalaf Dechrau'n Deg ychwanegol a sicrhawyd cyllid gan Gyngor Tref Aberhonddu i adeiladu maes chwarae newydd ar Faes Pendre. Bydd cyllid Dechrau'n Deg yn cael ei ddefnyddio i adeiladu maes chwarae newydd ar gyfer plant 0-4 oed a bydd cyllid y Cyngor Tref yn cael ei ddefnyddio i brynu offer chwarae i blant dros bump oed.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys dros Wasanaethau Plant: "Rwy'n falch iawn y gallwn nawr symud ymlaen yn gyflym gyda'r cynlluniau i adeiladu'r cyfleuster newydd a darparu gofal plant ychwanegol ar gyfer Dechrau'n Deg a meithrinfa'r Cyfnod Sylfaen.

"Mae'r safle hwn yn ganolbwynt da i'r gymuned ac yn gyfle gwych i gael gwasanaethau mewn un lle. Bydd yn darparu gofal plant yn ogystal â mannau swyddfa a chymunedol. Bydd yn caniatáu i deuluoedd o Aberhonddu elwa ar ddull cydgysylltiedig ac integredig o ymdrin â gwasanaethau cymorth cynnar.

"Mae'r cyllid ychwanegol a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru a'r Cyngor Tref ar gyfer y parc chwarae yn newyddion gwych i deuluoedd lleol, a fydd â lle gwych i fynd allan a chwarae."

Ychwanegodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Cynghorydd lleol Ward Sant Ioan: "Bydd y Ganolfan Dechrau'n Deg a'r parc chwarae newydd hwn yn helpu ac yn cefnogi plant a theuluoedd yn ein cymuned.  Yr wyf wrth fy modd bod y cynlluniau wedi cymryd cam pwysig ymlaen.

"Rwyf wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Powys ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Priordy i sicrhau bod Canolfan Dechrau'n Deg newydd yn cael ei darparu ar gyfer y gymuned ac fe gafodd hyn ei wneud yn bosibl oherwydd cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru.

"Mae plant a theuluoedd wedi cael amser caled drwy gydol pandemig y Coronafeirws ac mae'r datblygiad cyffrous hwn yn dangos ymrwymiad i fuddsoddi mewn dyfodol mwy disglair i bobl leol."

Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn i deuluoedd lleol wrth i'r gwaith fynd rhagddo a sut y gallant gael mynediad at y ddarpariaeth gofal plant. Gall teuluoedd ddilyn @Powys Dechrau'n Deg/Dechrau'n Deg Powys ar Facebook i ddarllen negeseuon sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf am y datblygiad.