gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gwaith i ddechrau yfory ar Lwybr Teithio Llesol Llandrindod i'r Groes

Image of a cycle path sign

6 Ionawr 2022

Image of a cycle path sign
Bydd gwaith i ddechrau ar gam cyntaf llwybr teithio llesol rhwng Llandrindod a'r Groes yn cychwyn yfory, dydd Gwener 7 Ionawr 2022, wythnos yn gynt na'r bwriad.

Wedi'i ddynodi yn dilyn ymgynghoriadau blaenorol ar Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol y sir, fe fydd y llwybr yn y pendraw yn gwella cyfleusterau cerdded a seiclo'r holl ffordd rhwng Llandrindod a'r Groes, gyda gwaith yn cael ei gynnal mewn nifer o gamau.

Bydd cam cyntaf y prosiect yn rhedeg o Heol Waterloo y tu cefn i Tesco, ar hyd Rhodfa Cadwallader a Ffordd Ddole tan gylchfan yr A483. Fe fydd yn cynnwys gwaith i ledu a gwella wynebau'r palmant a gwaith diweddaru ar gyffyrdd i sicrhau gwelededd gwell a chynyddu diogelwch ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffordd.

"Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru yn genedl o gerddwyr a seiclwyr." Esbonia'r Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros yr Amgylchedd.

"Yn y bôn, golyga hyn ein bod yn ymdrechu i sicrhau ei fod yn bosibl i ni wneud teithiau byrion megis cymudo yn y car i'r gwaith, ysgol neu'r siopau lleol, trwy ddulliau sy'n weithgar yn gorfforol, megis cerdded neu seiclo.

"Yn dilyn ymgynghoriad a datblygu Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol y sir, mae'n wirioneddol gyffrous i weld ein cyfres nesaf o Gynlluniau Teithio Llesol yn Llandrindod yn cael eu gwireddu.

"Bydd y llwybrau hyn yn gwella diogelwch ar y ffordd a diogelwch cerddwyr a seiclwyr, yn enwedig i deuluoedd sy'n cerdded i'r ysgol ac oddi yno. Bydd parhau i ledu llwybrau yn creu rhwydwaith o lwybrau diogel o fewn y dref, gan ganiatáu i'r gymuned ddewis i gerdded neu seiclo yn hyderus yn hytrach na defnyddio'r car."