HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cylch arall o gymorth ariannol i helpu busnesau sydd wedi'u heffeithio

New money

7 Ionawr 2022

New moneyMae pecyn o gymorth ariannol pellach ar gael ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden, twristiaeth, a'u cadwyn gyflenwi gysylltiedig sydd wedi'u heffeithio.

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru yn darparu hwb ariannol ychwanegol i fusnesau cymwys i'w helpu drwy ganlyniadau economaidd y cyfyngiadau Covid-19 a gyflwynwyd ar 26 Rhagfyr ac sydd mewn grym tan 14 Chwefror.

Cyngor Sir Powys fydd yn gyfrifol am ddosbarthu'r arian i fusnesau'r sir.

Gall fusnesau sydd ag eiddo masnachol ym Mhowys dderbyn grantiau o un ai £2,000, £4,000 neu £6,000 yn dibynnu ar eu gwerth ardrethol.

Bydd busnesau o gadwyn gyflenwi Powys hefyd yn gymwys i gael y cymorth hwn os ydynt wedi gweld gostyngiad o 40% neu fwy mewn trosiant yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.

Rhaid i fusnesau i fod ar restr Trethi Busnes y cyngor o 1 Medi 2021 ac mewn meddiant o'r busnes o 30 Tachwedd 2021 i fod yn gymwys.

Gallwch wneud cais am y grant hwn o 13 Ionawr 2022.

Hefyd, gall fusnesau sy'n gweithredu o Bowys ond sydd heb eiddo masnachol wneud cais am grant o'r wythnos sy'n dechrau 17 Ionawr 2022

Gall unrhyw fusnesau manwerthu, lletygarwch,  hamdden, twristiaeth sydd wedi'u heffeithio wneud cais neu unrhyw fusnes o'r gadwyn gyflenwi sydd wedi gweld gostyngiad o 40% neu fwy wneud cais am y grant dewisol.

Mae grantiau o £500 neu £2000 ar gael yn dibynnu ar nifer y gweithwyr sydd gan y busnes.

Yn dilyn y cyhoeddiad dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Rydym yn croesawu'r newyddion am fwy o gymorth ariannol i fusnesau Powys ar adeg heriol iawn iddynt.

"Mae gan y cyfyngiadau diweddaraf oblygiadau economaidd ond y gobaith yw y bydd y cyllid hwn yn cynnig achubiaeth a gall gefnogi llawer o fusnesau i'r flwyddyn newydd.

"Mae Cyngor Sir Powys wedi talu ymhell dros £80m mewn cymorth ariannol yn ystod y pandemig, ac mae gennym gyllid o tua £7 miliwn yn y cynllun grant diweddaraf.

"Mae'n rhaid i ni ddilyn canllawiau llym a roddwyd i ni gan Lywodraeth Cymru wrth wneud y taliadau, felly bydd yn rhaid i fusnesau ddilyn proses ymgeisio." 

Mae rhagor o wybodaeth ac arweiniad am y grantiau ar gael ar wefan y cyngor; https://cy.powys.gov.uk/helpargyferbusnesau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu