HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cymeradwyo arian i ddod â band eang cyflym iawn i ddwy gymuned arall ym Mhowys

A reel of fibre broadband cable

7 Ionawr 2022

A reel of fibre broadband cableMae band eang ffibr cyflym iawn ar ei ffordd i ddwy gymuned wledig arall ym Mhowys, diolch i brosiect peilot sy'n cael ei arwain gan y cyngor sir.

Cafodd y cynlluniau yn Aberedw a Glasgwm, a Dwyriw a Manafon eu hariannu'n gyntaf trwy Arwain, rhaglen LEADER * y sir, ac erbyn hyn mae arian wedi dod i law trwy Gynllun Talebau Gigabit Gwledig, Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU, ac wrth Lywodraeth Cymru.

Mae Broadway Partners - y cyflenwr yn y ddau gynllun, yn cynnal arolwg o'r seilwaith presennol yn y ddwy gymuned i asesu pa rai o'r aelwydydd sydd wedi cofrestru diddordeb, sy'n bosibl eu cyrraedd ar unwaith, a pha rai fydd angen mwy o waith i sicrhau mynediad trwy bolion ffôn neu bibelli dan ddaear cyn gallu gosod band eang ffibr.

Bydd y ddau brosiect hwn yn golygu buddsoddi dros £450,000 yn yr ardal ac yn cysylltu dros 300 o eiddo.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Portffolio Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Sefydlwyd y cynllun peilot hwn i helpu'r ddwy gymuned hyn ym Mhowys i wella'u gwasanaeth band eang ac o ganlyniad rydym hefyd yn datblygu pecyn cymorth i helpu cymunedau eraill gyda'r un broses.

"Os ydych chi'n byw yn Aberedw a Glasgwm a Dwyriw a Manafon ac â diddordeb mewn cael band eang ffibr cyflym iawn, gallwch dal i gofrestru diddordeb trwy gysylltu â'r swyddog band eang cymunedol ar broadband@powys.gov.uk."

Mae gan bob cymuned ei thudalen Facebook ei hun:

Os ydych chi'n byw ym Mhowys ond tu allan i'r ardaloedd peilot penodol ac am gael gwybodaeth bellach ar wneud yn fawr o'ch band eang neu'r grantiau a'r gefnogaeth sydd ar gael i wella cysylltedd, mae manylion ar wefan y Cyngor: www.powys.gov.uk/digitalconnectivity

Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi cynlluniau Band Eang Cymunedol Aberedw a Glasgwm a Dwyriw a Manafon fel rhan o brosiect Powys Ddigidol gyda'r nod o helpu busnesau a chymunedau i aros mewn cysylltiad.  Mae hefyd yn rhan o'i Raglen Drawsnewid i wireddu dyheadau Gweledigaeth 2025, ei gynllun gwella corfforaethol.

NODIADAU:

*Ariennir y rhaglen hon trwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014 - 2020 sydd wedi'i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu