HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Cyhoeddi hysbysiad statudol ar gyfer cynnig ysgolion Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

7 Ionawr 2022

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi hysbysiad statudol sy'n cynnig uno tair ysgol gynradd i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau Trawsnewid Addysg ar gyfer dalgylch Aberhonddu.

Y cynnig yw uno'r tair ysgol i greu ysgol gynradd newydd a fydd yn gweithredu o'r tri safle presennol o fis Medi 2023 hyd nes y bydd yr ysgol newydd yn symud i adeilad ysgol newydd sbon ar hen safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn y dyfodol. Y dyddiad arfaethedig ar gyfer hyn yw 2025/26.

Ym mis Rhagfyr, cytunodd y Cabinet i gyhoeddi hysbysiad statudol a oedd yn cynnig bwrw ymlaen â'r cynllun yn ffurfiol wedi ystyried canfyddiadau adroddiad ymgynghori a luniwyd ar ôl i'r cyngor gynnal ymgynghoriad y llynedd.

Bydd 'Cyfnod Gwrthwynebu' 28 diwrnod i'r rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig anfon eu gwrthwynebiadau at y cyngor. Bydd y Cabinet yn ystyried adroddiad pellach a fydd yn crynhoi'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd, cyn gwneud penderfyniad terfynol ar y cynnig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Ar ôl ystyried yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad yn ofalus, mae'r Cabinet wedi cytuno i barhau â'r cynnig drwy gyhoeddi'r hysbysiad statudol. Bydd hwn yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc yn ffurfiol i greu ysgol gynradd newydd.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiad a hawl ein dysgwyr a byddwn yn gwireddu hyn trwy gyflawni ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf a fydd yn galluogi ein dysgwyr a'n hathrawon i ffynnu a chyrraedd eu potensial.

"Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol a chyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl i'n dysgwyr. Fodd bynnag, wrth inni ddechrau ei weithredu byddwn yn wynebu penderfyniadau anodd wrth inni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys.

"Nid yw'r penderfyniad i barhau â'r cynnig hwn wedi'i wneud ar chwarae bach. Mae uwch arweinwyr o fewn y cyngor wedi herio'r cynnig yn gadarn ar bob cam, ond fe'i datblygwyd er budd gorau'r dysgwyr, sydd wedi bod wrth wraidd ein trafodaethau a'n penderfyniadau.

"Credaf y bydd ein cynlluniau ar gyfer dalgylch Aberhonddu yn ein helpu i gyflawni ein strategaeth ac yn gwella'r hawl a'r profiad addysg i ddysgwyr y dyfodol drwy gynnig amgylchedd dysgu a chyfleusterau modern i'n galluogi i gyflwyno Cwricwlwm newydd Cymru.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y Cabinet yn clywed barn y rhai sy'n gwrthwynebu'r cynnig cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol a byddwn yn eu hannog i anfon eu sylwadau atom fel y gallwn eu hystyried."

I weld yr hysbysiad statudol, ewch i Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Cradoc G.G. - Powys

Fel arall, mae croeso i chi anfon eich gwrthwynebiad atom yn ysgrifenedig drwy e-bostio school.organisation@powys.gov.uk  neu drwy'r post at y Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.

Bydd y Cyfnod Gwrthwynebu yn cau ddydd Gwener, 4 Chwefror 2022.

I gael rhagor o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i: Trawsnewid Addysg - Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu