HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Ymgynghori ar gynlluniau sy'n ymdrin â datblygu a defnydd tir ym Mhowys

A building site

12 Ionawr 2022

A building siteBellach mae Cynllun Datblygu Lleol Powys 2011-2026 yn cael ei adolygu i benderfynu pa mor dda y mae'n gweithio ac i asesu pa ddiweddariadau sydd eu hangen.

Fe'i mabwysiadwyd bron i bedair blynedd yn ôl ym mis Ebrill 2018 ac mae'n egluro polisïau'r cyngor sir ar gyfer datblygu a defnyddio tir ym Mhowys (ac eithrio Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog). Ynghyd â pholisi cynllunio cenedlaethol, mae'n arwain y broses o wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gyda'r nod o sicrhau datblygu cynaliadwy.

Mae canfyddiadau a chasgliadau Cyngor Sir Powys ar yr adolygiad i'w gweld yn yr Adroddiad Adolygu Drafft sydd ar gael ar gyfer sylwadau. Dylid cyflwyno'r rhain erbyn dydd Mawrth 1 Chwefror 2022 a byddant yn cael eu defnyddio i lywio'r Adroddiad Adolygu Terfynol.

Mae'r Adroddiad Adolygu Drafft yn argymell bod y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn destun adolygiad llawn a fyddai'n arwain at Gynllun Datblygu Lleol Newydd yn dod i rym o 2026. Mae hyn yn golygu y byddai'r gwaith ar y Cynllun Datblygu Newydd yn dechrau'n ddiweddarach eleni. Byddai'r Cynllun Newydd yn rhychwantu cyfnod o bymtheng mlynedd o 2022 hyd 2037. 

Rhaid i'r Cynllun Newydd gael ei lunio'n unol ag amserlen y cytunwyd arni a chynllun cynnwys y gymuned. Mae'r rhain wedi'u cynnwys mewn dogfen o'r enw'r Cytundeb Cyflawni. 

Mae Cyngor Sir Powys hefyd yn gofyn am sylwadau ar y Cytundeb Cyflawni Drafft sy'n nodi sut y mae'n bwriadu llunio'r Cynllun Datblygu Newydd dros y tair blynedd a hanner nesaf. 

Mae'r Cytundeb Cyflawni yn gweithredu fel cynllun prosiect, gan nodi'r amserlen ac yn esbonio pwy fydd yn cymryd rhan a sut a phryd y gall cymunedau lleol a phartïon â diddordeb ddylanwadu ar gynnwys y cynllun. Fel gyda'r ymgynghoriad ar yr Adroddiad Adolygu, dylid cyflwyno sylwadau erbyn 1 Chwefror 2022 a byddant yn cael eu defnyddio i lywio'r Cytundeb Cyflawni Terfynol.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris, y mae ei chyfrifoldebau'n cynnwys cynllunio: "Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn ddogfen bwysig iawn sy'n dwyn cryn bwysau o ran gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Felly rhowch sylwadau ar yr Adroddiad Adolygu Drafft a'r Cytundeb Cyflawni Drafft, os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu a defnyddio tir ym Mhowys. Rydym yn awyddus iawn i gael eich barn arnynt!"

Gallwch gymryd rhan trwy'r ffyrdd canlynol:

  • Ar-lein - Gwnewch eich sylwadau drwy Hwb Ymgysylltu Cyngor Sir Powys: Cyngor Sir Powys | Dweud Eich Dweud Powys
  • Copi caled - Mae copïau print ar gael, ynghyd  â  ffurflenni ymateb,  yn y deuddeg llyfrgell ganlynol: Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Llanfyllin, Llanidloes, Llanwrtyd, Machynlleth, Y Drenewydd, Llanandras, Rhaeadr Gwy, Y Trallwng ac Ystradgynlais

Gallwch e-bostio ffurflenni ymateb i LDP@powys.gov.uk. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r ymgynghoriad.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu